GIVEAMENU

ރެސްޓޯރެންޓް ކެފޭ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމެވެ

ތިމާއާއި ތިމާގެ ކްލައިންޓުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ތަޖުރިބާ ގެނެސްދޭނެ ރެސްޓޯރެންޓާއި ކެފޭއަށް އޮލް އިން ވަން މެނޭޖްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމެވެ.

އަޅެ، އަދި އެއީ ހިލޭ އަބަދަށްޓަކައި ޕްލޭނެއް ވެސް އޮތް ކަމެއް!

މިހާރު ހިލޭ ސައިންއަޕް ކޮށްލައްވާށެވެ

ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ބޭނުން ނުވާނެއެވެ


ހުރިހާ ފީޗާސްތަކެއް ހިލޭ ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެ، އަދި ފުރިހަމަ އޯޑަރުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭނީ އެންމެ %1 އެވެ


ޓޭބަލް ކިއުއާރު ކޯޑް ސްކޭނިންގ

ކަސްޓަމަރުންނަށް މޭޒުތަކުގައި ހުންނަ ކިއުއާރު ކޯޑްތައް ސްކޭންކޮށް މެނޫތައް ބަލާލުމާއި، އޯޑަރު ދިނުމާއި، ހިދުމަތަށް އެދުމާއި ނުވަތަ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނުވަތަ ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން.

އިތުރަށް ކިޔައިބަލާށެވެ
ފަސޭހައިން މުސާރަ ހޯދާށެވެ

ކުރިއަށްވުރެ ފަސޭހައިން ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން ފައިސާ ބަލައިގަންނަނީ، ނަގުދު ފައިސާ، ކްރެޑިޓް ކާޑު ނުވަތަ ގޫގުލް/އެޕަލް ޕޭ ވެސް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ

އިތުރަށް ކިޔައިބަލާށެވެ
އަބަދަށްޓަކައި ހިލޭ ވެބްސައިޓެއް ހޯދާށެވެ.

ރެސްޓޯރެންޓް/ކެފޭ/ބާއަށް ހިލޭ ވެބްސައިޓެއް ހޯދައިގެން މެނޫ ދައްކާލުމާއި، އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ނެގުމާއި، އަދިވެސް އެތައް ކަމެއް ހޯއްދަވާށެވެ.

އިތުރަށް ކިޔައިބަލާށެވެ
ވަގުތުން މެނޫ މެނޭޖްކުރުން

މަސައްކަތެއް ނެތި މެނޫތައް އަޕްޑޭޓްކޮށް، އާ ތަކެތި އިތުރުކޮށް، ރިއަލް ޓައިމްގައި އޮފާތައް ކަސްޓަމައިޒްކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޒަރ ފްރެންޑްލީ މެނޫ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް.

އިތުރަށް ކިޔައިބަލާށެވެ
ރިއަލް ޓައިމް އޯޑަރ މެނޭޖްމަންޓް

ބަދިގެއާއި ބާރުގައި ލައިވް އޯޑަރ ސްޓޭޓަސް ސްކްރީންތަކާއެކު ރިއަލް ޓައިމްގައި އޯޑަރުތައް ރަނގަޅަށް މެނޭޖްކޮށް މޮނިޓަރކުރުން.

އިތުރަށް ކިޔައިބަލާށެވެ
އަޕްސެލިންގ އާއި އެކު އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން

އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޕްސެލިންގ އަދި ޓިޕިންގ ފީޗާސްތަކާއެކު އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ކަސްޓަމަރ ސާވިސް އިތުރުކުރުން.

އިތުރަށް ކިޔައިބަލާށެވެ
ކަސްޓަމަރ އެންގޭޖްމަންޓް ބޫސްޓްކުރުން

ކަސްޓަމަރުންގެ އިސްތިގުލާލާއި އޯޑަރު ކުރުމުގެ އުސޫލުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޓާގެޓް ކުރެވިފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންތަކާއެކު ކަސްޓަމަރުން ޝައުޤުވެރިކޮށް ހިފެހެއްޓުން.

އިތުރަށް ކިޔައިބަލާށެވެ
ސީމްލޭސް ޓޭކްއަވޭ އޯޑަރިންގ

ތިމާގެ ރެސްޓޯރެންޓަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަށް ޓޭކްއަވޭ އޯޑަރުތައް ރަނގަޅަށް މެނޭޖްކޮށް ޕްރޮސެސްކުރުން.

އިތުރަށް ކިޔައިބަލާށެވެ
ޓޭބަލް އޮޕަރޭޝަންސް ސްޓްރީމްލައިން ކުރުން

މޭޒުތައް ރަނގަޅަށް އިންތިޒާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި، ލިބޭނެ ތަންތަން ޓްރެކްކުރުމާއި، ރެސްޓޯރެންޓް، ކެފޭ، ބާ ނުވަތަ ހޮޓަލަށް ރިޒަރވޭޝަންތައް ހަވާލުކުރުން.

އިތުރަށް ކިޔައިބަލާށެވެ

ފަށަން ނަގަނީ އެންމެ މިނެޓެކެވެ

މިހާރު ހިލޭ ސައިންއަޕް ކޮށްލައްވާށެވެ
ކްރެޑިޓް ކާޑެއް ނުވަތަ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތެވެ
ހިލޭ އަބަދަށްޓަކައި

€0.00


ކުޑަ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގަންތަ؟ ވީ ގޯޓް ޔޫ ކަވަރޑް!
 • 2%
  ޓްރާންސެކްޝަން ފީ
 • ހިލޭ ވެބްސައިޓެއް
 • 3
  ބަސްބަހެވެ
 • 3
  ސްޓާފް މެމްބަރުން
 • 5
  ކެޓަގަރީތަކެވެ
 • 100
  ޕްރޮޑަކްޓްސް
 • 10
  މޭޒުތައް
 • 5
  ޕްރޮމޯޝަންތައް
 • 2
  މެނޫ އައިޓަމަކަށް ތަސްވީރުތައް
މޮޅު

€99.99


ޓްރާންސެކްޝަން ފީ ކުޑަކޮށް، އެއައި މެނޫ ޖެނެރޭޝަން ހިމެނޭ ގޮތަށް އިތުރު ފީޗާސް ލިބޭނެ އެވެ
 • 1%
  ޓްރާންސެކްޝަން ފީ
 • ހިލޭ ވެބްސައިޓެއް
 • 125
  ބަސްބަހެވެ
 • 50
  ސްޓާފް މެމްބަރުން
 • 50
  ކެޓަގަރީތަކެވެ
 • 500
  ޕްރޮޑަކްޓްސް
 • 50
  މޭޒުތައް
 • 100
  ޕްރޮމޯޝަންތައް
 • 10
  މެނޫ އައިޓަމަކަށް ތަސްވީރުތައް
ސަޤާފަތް

€0.00


އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާހަކަ ދައްކައިގެން އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ފީޗާސްތަކެއް ހިމެނޭ ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކޮށްދޭނަން އަދި ޓްރާންސެކްޝަން ފީއެއް ނުނަގާނެ.
 • 0%
  ޓްރާންސެކްޝަން ފީ
 • ހިލޭ ވެބްސައިޓެއް
 • 125
  ބަސްބަހެވެ
 • 500
  ސްޓާފް މެމްބަރުން
 • 200
  ކެޓަގަރީތަކެވެ
 • 1000
  ޕްރޮޑަކްޓްސް
 • 1500
  މޭޒުތައް
 • 1000
  ޕްރޮމޯޝަންތައް
 • 20
  މެނޫ އައިޓަމަކަށް ތަސްވީރުތައް
*ސްޓްރައިޕް ޓްރާންސެކްޝަނަލް ފީތައް ބިނާވެފައިވަނީ އެމީހުންގެ ޕްރައިސްލިސްޓަށް، އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓްރާންސެކްޝަން ފީތަކުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ. މިއީ