GIVEAMENU

Restoran kafesini dolandyrmak platformasy

Restoranyňyz we kafeňiz üçin bir dolandyryş platformasynda, müşderileriňize iň oňat tejribe getirer.

Aý, hatda mugt hemişelik meýilnamasy bar!

Mugt ýazylyň

Kredit kartoçkasy gerek däl


Featureshli aýratynlyklary mugt alyň we tamamlanan sargytlar üçin diňe 1% töläň


Tablisa QR kod skaneri

Müşderilere menýulary görmek, sargytlary ýerleşdirmek, hyzmat soramak ýa-da töleglerini tölemek ýa-da bölmek üçin tablisalarda QR kodlaryny skanirlemäge rugsat beriň.

Koprak oka
Ansatlyk bilen aýlyk alyň

Nagt, kredit kartoçkasy ýa-da google / alma tölegini ulanyp, müşderileriňizden tölegleri öňküsinden has aňsat kabul ediň

Koprak oka
Hemişelik mugt web sahypasyny alyň.

Menýu görkezmek, onlaýn sargytlary almak we başgalar üçin restoran / kafe / bar üçin mugt web sahypasyny alyň.

Koprak oka
Menýuny derrew dolandyryň

Ulanyjylara amatly menýu dolandyryş ulgamymyz bilen menýulary synap görüň, täze zatlar goşuň we teklipleri hakyky wagtda düzüň.

Koprak oka
Hakyky sargyt dolandyryşy

Aşhanaňyzda we baryňyzda göni sargyt statusy ekranlary bilen sargytlary netijeli dolandyryň we gözegçilikde saklaň.

Koprak oka
Satmak bilen girdejini artdyrmak

Girdejiňizi ýokarlandyryň we satuw we maslahat beriş aýratynlyklarymyz bilen müşderi hyzmatyny ýokarlandyryň.

Koprak oka
Müşderi bilen gatnaşygy güýçlendiriň

Isleglerine we sargyt usullaryna laýyklykda maksatly mahabatlar bilen müşderileri özüne çekiň we saklaň.

Koprak oka
Düwürtiksiz sargyt

Restoranyňyz ýa-da işiňiz üçin sargytlary netijeli dolandyryň we gaýtadan işlediň.

Koprak oka
Tertipnama amallary

Tablisalary netijeli tertipläň we dolandyryň, elýeterliligi yzarlaň we restoranyňyz, kafeňiz, bar ýa-da myhmanhanaňyz üçin öňünden bellikleri belläň.

Koprak oka

Başlamak üçin diňe bir minut gerek

Mugt ýazylyň
Kredit kartoçkasy ýa-da töleg talap edilmeýär
Mugt Baky

€0.00


Kiçi iş alyp barýarsyňyzmy? Seni ýapdyk!
 • 2%
  Geleşik tölegi
 • Mugt web sahypasy
 • 3
  Diller
 • 3
  Işgärler
 • 5
  Kategoriýalar
 • 100
  Önümler
 • 10
  Tablisa
 • 5
  Mahabatlandyryş
 • 2
  Menýu elementindäki suratlar
Premium

€99.99


Has pes amal tölegleri we AI menýusyny döretmek ýaly has köp aýratynlyk alyň
 • 1%
  Geleşik tölegi
 • Mugt web sahypasy
 • 125
  Diller
 • 50
  Işgärler
 • 50
  Kategoriýalar
 • 500
  Önümler
 • 50
  Tablisa
 • 100
  Mahabatlandyryş
 • 10
  Menýu elementindäki suratlar
Omörite

€0.00


Biziň bilen gürleşiň we size zerur ähli aýratynlyklar we meýilnama tölegleri bilen meýilnama düzeris.
 • 0%
  Geleşik tölegi
 • Mugt web sahypasy
 • 125
  Diller
 • 500
  Işgärler
 • 200
  Kategoriýalar
 • 1000
  Önümler
 • 1500
  Tablisa
 • 1000
  Mahabatlandyryş
 • 20
  Menýu elementindäki suratlar
*Zolakly geleşik tölegleri olaryň bahasyna esaslanýar we amal töleglerimize goşulmaýar. Şu