ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଡର ପରିଚାଳନା |

ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ ଅର୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଲାଇଭ ଅର୍ଡର ସ୍ଥିତି ଅଦ୍ୟତନ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା |

ଦକ୍ଷ ଅର୍ଡର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବଂ ବାରରେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଡର ସ୍ଥିତି ପରଦା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଅର୍ଡର ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି |


ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେବଳ ଏକ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ |

ମାଗଣାରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |
କ credit ଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |

ରୋଷେଇ ଅର୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ |

ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ରୋଷେଇ ଘରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଡରଗୁଡିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଡର ତ୍ରୁଟିଗୁଡିକ ହ୍ରାସ କରିବେ |

ବାର୍ ଅର୍ଡର ଟ୍ରାକିଂ |

ପାନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପାନ ଅର୍ଡର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କର, ସେମାନଙ୍କୁ ପାନୀୟକୁ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କର |

ଗ୍ରାହକ ଅର୍ଡର ଅଦ୍ୟତନଗୁଡ଼ିକ |

ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଡରଗୁଡିକର ଅଗ୍ରଗତି ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଜନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ |

କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଆଲର୍ଟ |

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଆଲର୍ଟ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ଅଣଦେଖା ହେବ ନାହିଁ |

ଦେୟ ଟ୍ରାକିଂ |

ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଦେୟ ଏବଂ ଅର୍ଡର ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଅର୍ଡରଗୁଡିକ ଦେୟ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |

ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାଯୋଗ |

ଅର୍ଡର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବାବେଳେ, ଆପଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଡରର ସ୍ଥିତି କିମ୍ବା କ changes ଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରମାଙ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ବାରକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ପାରିବେ |

ସମୟ ଆକଳନ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେନୁ ଆପଣଙ୍କ ମେନୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସମୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଡର ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆକଳନ କରାଯାଏ, ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |


ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ବାରରେ ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଡର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଅର୍ଡରଗୁଡିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ମନିଟର୍ କରନ୍ତୁ |


ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେବଳ ଏକ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ |

ମାଗଣାରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |
କ credit ଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ପ୍ରଶ୍ନ: ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଡର ସ୍ଥିତି ସିଷ୍ଟମ୍ କିପରି କାମ କରେ?
ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଡର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରୋଷେଇ ଏବଂ ବାରରେ ଥିବା ପରଦାରେ ରିଅଲ୍ ସମୟରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଅପଡେଟ୍, ଡାଇନିଂ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଡର ସ୍ଥିତି ପରଦା ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଲାଭ କ’ଣ?
ଲାଇଭ୍ ଅର୍ଡର ଷ୍ଟାଟସ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ order ାରା ଅର୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ, ତ୍ରୁଟି କମ୍ ହୁଏ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ, ଏବଂ ଅର୍ଡର ପରିଚାଳନାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବାକୁ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ଗ୍ରାହକମାନେ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଅର୍ଡର ଅପଡେଟ୍ କିପରି ପାଇବେ?
ଗ୍ରାହକମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖି ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅର୍ଡର ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ | ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭୋଜନ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ ances ାଇଥାଏ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ମୋ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ କି?
ଅବଶ୍ୟ! ଲାଇଭ ଅର୍ଡର ସ୍ଥିତି ସିଷ୍ଟମ ଆପଣଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ମେଳ ଖାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆଲର୍ଟ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଫେସକୁ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ସହିତ ଆଡାପ୍ଟିଂ କରି |
ପ୍ରଶ୍ନ: ଶିଖର ସମୟ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସିଷ୍ଟମ୍ କିପରି ଅର୍ଡରଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କରେ?
ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରେ ଅର୍ଡରଗୁଡିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଅର୍ଡରଗୁଡିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଏ, ଯେପରିକି ଅର୍ଡର ପ୍ରକାର, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ, ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ଶିଖର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା |
ପ୍ରଶ୍ନ: ଅର୍ଡର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଆକଳନ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ?
ସମୟ ଆକଳନ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମେନୁରୁ ଆଇଟମଗୁଡିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ସମାପ୍ତି ସମୟ ଗଣନା କରେ | ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଆଶା ଯୋଗାଇଥାଏ |

ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେବଳ ଏକ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ |

ମାଗଣାରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |
କ credit ଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |