ସହଜରେ ଦରମା ପାଆନ୍ତୁ |

ଏକାଧିକ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି, ନିୟମ ସହିତ ଯାହା ଆପଣ ଡାଇନିଂ, ବାହାର କିମ୍ବା ବିତରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ |

ଆମେ ନଗଦ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ / ଆପଲ୍ ପେ ସହିତ ଏକାଧିକ ଦେୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ | ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ନିୟମ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭୋଜନ, ନିଆଯିବା, କିମ୍ବା ବିତରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଉପଲବ୍ଧ |


ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେବଳ ଏକ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ |

ମାଗଣାରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |
କ credit ଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |

ନଗଦ ସହିତ ଦେୟ

ନଗଦ ଦେୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ନଗଦ ଅଛି, ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ |

ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଡର ପ୍ରକାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ |

ଡାଇନିଂ, ନିଆଯିବା, କିମ୍ବା ବିତରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଉପଲବ୍ଧ ତାହା ଆପଣ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ | ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନଗଦ ଦେୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିତରଣ ପାଇଁ କେବଳ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେୟ |

କ equipment ଣସି ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |

କ cost ଣସି ବ୍ୟୟବହୁଳ POS ଉପକରଣ, ଚୁକ୍ତିନାମା କିମ୍ବା ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ବିନା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଡ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ / ଆପଲ୍ ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ |

ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ସହଭାଗୀତା |

ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛୁ | ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, ତୁମର ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ କେବେ ନିଜ ପେଆଉଟ୍ ପାଇବ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ |

ଦେୟ ଦେବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ |

ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ ଏହାର qr କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରି, ନଗଦ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ / ଆପଲ୍ ପେ ବ୍ୟବହାର କରି ପେମେଣ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ବିଭାଜନ କରିପାରିବେ | କାରବାର ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ସମୟ ବିଭାଜନ ବିଲ୍ ନିଜେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ |


ନଗଦ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ / ଆପଲ୍ ପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହଜ କରନ୍ତୁ |


ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେବଳ ଏକ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ |

ମାଗଣାରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |
କ credit ଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ପ୍ରଶ୍ନ: କେଉଁ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ସମର୍ଥିତ?
ଆମେ ନଗଦ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ / ଆପଲ୍ ପେ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଦେୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁ | ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ମୁଁ ମୋର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନଗଦ ଦେୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବି କି?
ହଁ ତୁମେ ପାରିବ। ଆମ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ନଗଦ ଦେୟ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଏ | ହାତରେ କେତେ ନଗଦ ଅଛି ତାହା ଆପଣ ସହଜରେ ନୀରିକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ, କେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେୟ ସମୟ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଡର ପ୍ରକାର ପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ସେଟ୍ କରିପାରିବି କି?
ଅବଶ୍ୟ! ଅର୍ଡର ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନମନୀୟତା ଅଛି | ଉଦାହରଣ ସ୍ .ରୁପ, ଆପଣ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନଗଦ ଦେୟ ଏବଂ ବିତରଣ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେୟକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ, ଦେୟ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଥାଏ |
ପ୍ରଶ୍ନ: କାର୍ଡ ଦେୟ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା POS ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କି?
ନା, ମହଙ୍ଗା POS ଉପକରଣ, ଚୁକ୍ତିନାମା, କିମ୍ବା ମାସିକ ଶୁଳ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ | ବ୍ୟୟବହୁଳ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା ତୁମେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଡ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ / ଆପଲ୍ ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ | ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଅସୁବିଧାମୁକ୍ତ ସମାଧାନ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଭାଗିଦାରୀ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଅଧିକ କୁହନ୍ତୁ |
ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ | ତୁମେ ତୁରନ୍ତ ଦେୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ତୁମର ପେଆଉଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତା’ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିପାରିବ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ଗ୍ରାହକମାନେ ଦେୟ ଦେବାକୁ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି?
ହଁ, ଗ୍ରାହକମାନେ କେବଳ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ସେମାନଙ୍କର ଟେବୁଲ୍ ବିଲ୍ ପ pay ଠ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଭାଗ କରିପାରିବେ | ସେମାନେ ନଗଦ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ / ଆପଲ୍ ପେ ସହିତ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଛିପାରିବେ | ଏହି ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ କାରବାର ଶୁଳ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ କରେ ଏବଂ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିଥାଏ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ମୋର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେୟ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ କି?
ଅବଶ୍ୟ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦେୟ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାଉ | ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଦେୟ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକୁ ନିୟୋଜିତ କରୁ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ଦେୟ ପାଇଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ?
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମୁଦ୍ରା ବିକଳ୍ପରୁ ବାଛିପାରିବେ | କାରବାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦିତ ମୁଦ୍ରା ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରୂପାନ୍ତର ପରିଚାଳନା କରିବ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ମୁଁ କିଛି ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ରିହାତି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବି କି?
ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ରିହାତି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ନମନୀୟତା ଅଛି | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେୟ ବିକଳ୍ପକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କ any ଣସି କାରବାର ଶୁଳ୍କ ଅଛି କି?
ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି କାରବାର ଶୁଳ୍କ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ | ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚଦାୟକ ବିକଳ୍ପଗୁଡିକ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚୟନ କରିପାରିବେ | ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେକ associated ଣସି ସଂପୃକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
ପ୍ରଶ୍ନ: ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦେୟରୁ ମୁଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଣ୍ଠି ପାଇବି?
ଆମର ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ପାଣ୍ଠିକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରବେଶ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ | ପେଆଉଟ୍ ସମୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ଏବଂ କେତେ ଥର ତୁମର ପେଆଉଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ଉପରେ ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି |

ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କେବଳ ଏକ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ |

ମାଗଣାରେ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ |
କ credit ଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଦେୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ |