Vulawuri bya Odara ya Nkarhi wa Xiviri

Olovisa ku lulamisiwa ka oda na ku antswisa ku eneriseka ka vaxavi hi ku pfuxetiwa ka xiyimo xa oda leyi hanyaka.

Kombisa swikirini swa xiyimo xa oda ya nkarhi wa xiviri ekhixini na le bareni ku kuma vulawuri bya oda hi ndlela leyinene. Vaxavi va wena va vona ku pfuxetiwa ka oda hi nkarhi wa xiviri na vona.


Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela

Xikombiso xa Odara ya Khixi

Tiyisisa leswaku vatirhi va le khixini va na mfikelelo wa xihatla eka tioda leti nghenaka, ku hunguta minkarhi yo lunghiselela na swihoxo swa oda.

Ku Landzelerisa Odara ya Tibara

Hlayisa vatirhi va le bareni va ri karhi va tivisiwa hi tioda ta swakunwa, u va pfuna ku lunghiselela swakunwa hi ndlela leyinene ni hi ndlela leyinene.

Swipfuxeto swa Odara ya Vaxavi

Vaxavi va nga landzelela nhluvuko wa tioda ta vona hi nkarhi wa xiviri, va nyika ku va erivaleni na ku antswisa ntokoto wa vona wo dya.

Switsundzuxo leswi nga cinciwaka

Seta switsundzuxo leswi nga cinciwaka swa tinxaka to karhi ta oda kumbe swikombelo swo hlawuleka, ku tiyisisa leswaku a ku na nchumu lowu honisiweke.

Ku landzelerisa tihakelo

Landzelela tihakelo na tioda hi nkarhi wa xiviri, ku tiyisisa leswaku tioda hinkwato ta hakeriwa na ku lulamisiwa.

Vuhlanganisi bya Vaxavi

Loko oda yi nga si hela, u nga rhumela marungula eka muxavi ku n’wi tivisa hi xiyimo xa oda ya yena kumbe ku cinca kwihi na kwihi, xikan’we na muxavi a nga rhumela marungula ekhixini kumbe ebarheni ku endla ku cinca eka oda ya yena.

Swiringanyeto swa nkarhi

Odara yin’wana na yin’wana yi kuma xiringanyeto ku hetisisiwa hi ku ya hi nkarhi lowu wu tekaka ku lunghiselela nchumu wun’wana na wun’wana ku suka eka vufambisi bya wena bya menu, leswi swi pfumelela muxavi ku vona leswaku swi ta teka nkarhi wo tanihi kwihi leswaku oda ya yena yi lunghekile.


Lawula na ku langutisisa tioda hi ndlela leyinene hi nkarhi wa xiviri hi swikirini swa xiyimo xa oda leyi hanyaka ekhixini na le bareni ya wena.


Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela

Swivutiso leswi talaka ku vutisisiwa

Xivutiso: Xana sisiteme ya xiyimo xa live order yi tirha njhani?
Sisiteme ya xiyimo xa oda leyi hanyaka yi kombisa tioda leti nghenaka hi nkarhi wa xiviri eka swikirini ekhixini na le bareni. Yi tlhela yi nyika vaxavi ku pfuxetiwa ka oda, ku antswisa vukorhokeri na ku va erivaleni eka ntokoto wo dya.
Xivutiso: Hi yihi mimpfuno ya ku tirhisa swikirini swa xiyimo xa oda leyi hanyaka?
Ku tirhisa swikirini swa xiyimo xa oda leyi hanyaka swi hunguta minkarhi yo lunghiselela oda, swi hunguta swihoxo, swi hlayisa vaxavi va ri karhi va tivisiwa, naswona swi pfumelela switsundzuxo leswi nga cinciwaka ku antswisa vulawuri bya oda.
Xivutiso: Xana vaxavi va swi fikelela njhani ku pfuxetiwa ka oda hi nkarhi wa xiviri?
Vaxavi va nga fikelela ku pfuxetiwa ka oda hi nkarhi wa xiviri hi ku tirhisa switirhisiwa swa vona swa tiselfoni hi ku skena khodi ya QR kumbe hi ku languta swikirini endzeni ka ndhawu yo dyela eka yona. Leswi swinyika ku va erivaleni naswona swi ndlandlamuxa ntokoto wa swakudya.
Xivutiso: Xana fambiselo leri ri nga cinciwa leswaku ri fambisana ni swilaveko swa ndhawu ya mina yo dyela eka yona?
Hakunene! Sisiteme ya xiyimo xa oda leyi hanyaka yi nga endliwa leswaku yi fambisana ni swilaveko swo karhi swa ndhawu ya wena yo dyela eka yona, ku katsa ni ku veka switsundzuxo ni ku cinca xihlanganisi hi ku ya hi leswi u swi tsakelaka.
Xivutiso: Xana sisiteme yi swi khoma njhani tioda hi nkarhi wa ku tala ka timovha kumbe hi nkarhi wa ku tala ka timovha?
Endlelo ra hina ri endleriwe ku lawula tioda hi ndlela leyinene hi minkarhi leyi khomekeke. Yi rhangisa tioda hi ku ya hi swilo swo hambana-hambana, swo tanihi muxaka wa oda, nkarhi wo lunghiselela, na leswi vaxavi va swi tsakelaka, ku tiyisisa leswaku matirhelo ya kahle hambi ku ri hi nkarhi wa nhlayo ya vanhu.
Xivutiso: Xana xiyenge xa ​​xiringanyeto xa nkarhi xi tirha njhani leswaku ku hetisisiwa oda?
Xivumbeko xa xiringanyeto xa nkarhi xi hlayela nkarhi lowu languteriweke wo hetisa eka oda yin’wana na yin’wana hi ku ya hi nkarhi wo lunghiselela swilo leswi humaka eka menyu ya wena. Leswi swi pfumelela vaxavi ku vona leswaku swi ta teka nkarhi wo tanihi kwihi leswaku oda ya vona yi lunghekile, leswi va nyikaka ku langutela loku kongomeke.

Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela