ንዘልኣለም ነጻ መርበብ ሓበሬታ ውሰድ።

ወጻኢታት የለን፡ ክፍሊት ምእንጋድ የለን፡ ዲቨሎፐራት ኣየድልዮምን። ተመዝገብ ጥራይ ክትከይድ ድሉው ኢኻ።

ንሆስቲንግ፡ ዶመይን ስማት ወይ ዲቨሎፐርስ ምኽፋል ረሲዕካዮ። ንቤት መግቢኹም፡ ካፌኹም፡ ወይ ባርኹም ብኣውቶማቲክ ጽቡቕ ዌብሳይት ንፈጥር፡ ከም ድላይኩም ድማ ክትቅይርዎ ትኽእሉ ኢኹም።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ምሉእ ምግቢ ዝርዝርካ ብኢንተርነት

ናትካ ምግቢ ዝርዝር ብኣውቶማቲክ ካብ ኣቑሑትካ፡ ምድባትካ፡ ፕሮሞሽንካ፡ ብሎግካን ካልእን ይፍጠር።

ንSEO ብሉጽ እዩ።

ብዛዕባ SEO ምጭናቕ ኣየድልን እዩ፡ ሸፊንናኩም ኣለና። መርበብ ሓበሬታኻ ንኣውቶማቲክ ንሞተር ምድላይ ዝምችእ እዩ። ኣብ ውጽኢት ምድላይ ዝለዓለ ደረጃ ክትሕዝ ጀምር፣ ንመወዓውዒታት ከይከፈልካ። ኣብ ሞተር ምድላይ ንብራንድካን ንናይ ዝርዝር ኣቑሑትካን ደረጃ።

ኣዝዩ ሓያል ምድላይ

ዓማዊልካ ብስም፡ ምድብ፡ ቀመማትን ካልእን፡ ብቕጽበትን ብብዙሕ ቋንቋታትን ንመኒዩኻ ክደልዩ ይኽእሉ። ኣብ ዝርዝር መግቢኻ ዘይርከብ ነገራት ከይተረፈ ክደልዩ ይኽእሉ እዮም፡ ካብ ዝርዝር መግቢኻ ድማ ተመሳሳሊ ነገራት ክንሕብር ኢና።

ብዓይነት ዝሰማማዕ መልክዕ

ናይ ዲዛይን ክእለት ኣየድልን። ብቐሊሉ ናይ ምልክት ንግድኻ ሕብሪ፣ ኣርማታት፣ ባነራት ኣቐምጥ።

ወጻኢታት የለን፡ ምትሓዝ የለን

ምሉእ ብምሉእ ዝሰርሕ መርበብ ሓበሬታ ብዘይ ዝኾነ ወጻኢታት ረብሓታት ኣስተማቕሩ። ዝኾነ ሕቡእ ክፍሊት ወይ ናይ ምዝገባ ክፍሊት የለን።

ሞባይል-ዝተመቻቸወ

መርበብ ሓበሬታኻ ኣብ ኩሎም መሳርሒታት ጽቡቕ መልክዕን ኣፈጻጽማን ክህልዎ እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ ስማርትፎናት፣ ታብሌታትን ዴስክቶፕን ንዝርከቡ በጻሕቲ ስሉጥ ናይ ተጠቃሚ ተመኩሮ ከረጋግጽ እዩ።

ምሉእ ብምሉእ ዝተኣሳሰር

ኩሉ ምስ ሳይትካ ዝተኣሳሰር እዩ፣ ዋላ እቶም table qr codes እውን ከይተረፉ። ዓማዊልካ ብኢንተርነት ክእዝዙ ይኽእሉ፣ ጠረጴዛ ክሕዙ ይኽእሉ፣ ወይ ድማ qr ኮድ ስካን ብምግባር ምግቢ ዝርዝርካ ክዕዘቡ ይኽእሉ።

ብሎግስ

ንንግድኻ ንምልላይ ብሎግ ምፍጣር፣ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ኣካፍሎም።

ዕቤት ስራሕ

ዝያዳ ዓማዊል ንምስሓብ ፕሮሞሽን ምፍጣር። ፕሮሞሽን ኣብ ፍሉያት ነገራት፡ ምድባት ወይ ምሉእ ዝርዝር መግቢ ክውዕል ይኽእል።

ብዙሕ ቋንቋታት

ሰራሕተኛታትካ ኩሉ ቋንቋ ኣይዛረቡን እዮም? ስክፍታ የለን ንሕና ንገብሮ ኢና። ነቶም ክትድግፎም እትደሊ ቋንቋታት ጥራይ ምረጽ፡ ንሕና ድማ ብኣውቶማቲክ ንመርበብ ሓበሬታኻ ክንትርጉሞ ኢና፡ ንስኻ እውን ባዕልኻ ከተዐርዮ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኣብ ምግቢ ዝርዝርካ፡ ብሎግካ፡ ፕሮሞሽንካ፡ ኩሉ ናይ ስርዓት ምልክታትካን ካልእን ይምልከት።

ሪኢቶታት

ካብ ዓማዊልካ ዝመጽእ ሪኢቶታት ኣብ መርበብ ሓበሬታኻ ኣርኢ፣ ሪኢቶታት ክገድፉ ድማ ፍቐደሎም። ሪኢቶታት ኣብ ምድባትኩም / ፍርያትኩምን ገጻት ሰራሕተኛታትኩምን ክቐርቡ ይኽእሉ።

ናይ ንግዲ ሓበሬታ ገጽ

ናይ ንግዲ ሓበሬታኻ ኣርኢ፣ ከም ኣድራሻ፣ ቁጽሪ ተሌፎን፣ ናይ ስራሕ ሰዓታት፣ ኣባላት ሰራሕተኛታት፣ ግምገማታትን ካልእን።

ስታቲስቲክስ

ዓማዊልካ፡ ብብዝሒ እንታይ ከም ዝረኣዩ፡ እንታይ ከም ዝእዝዙን ካልእን ፍለጥ። መሸጣኻ ርአ፣ ከምኡ’ውን ምስ ግዜ ከመይ ከም ዝቕየር። እቶም ዝበዝሑ ተፈተውቲ ዝኾኑ ኣቑሑትካ፡ ምድባትካን ካልእን ርአ።

ኩሉ ግዜ ኣብ ኢንተርነት

ንሕና ንህላወ መርበብ ሓበሬታኹም ንከናኸን ኢና፣ ስለዚ ኣብ ንግድኹም ከተተኩሩ ትኽእሉ። 99.9% ናይ ስራሕ ግዜ ውሕስነት ንህብ፣ ስለዚ ዓማዊልኩም ኩሉ ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታኹም፣ ዝርዝር መግቢኹምን ትእዛዛትኩምን ክረኽቡ ይኽእሉ።


ንቤት መግቢ/ካፌ/ባርካ ዝኸውን ነጻ መርበብ ሓበሬታ ውሰድ እሞ ምግቢ ዝርዝርካ ንምርኣይ፣ ብኢንተርነት ትእዛዝ ንምውሳድን ካልእን ረኸብ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ሕቶ: ከመይ ጌረ ናይ ዝርዝር ኣቑሑተይን ምድባተይን ክውስኽ ወይ ከዐርዮም ይኽእል?
ምምሕዳር ምግቢ ዝርዝርካ ቀሊል እዩ። ብቐሊሉ ናብ ኣካውንትካ ኣቲኻ ናብቲ ናይ ዝርዝር ክፍሊ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፣ ኣብኡ ድማ ብውሑድ ጠውቂ ነገራትን ምድባትን ክትውስኽ፣ ከተዐርዮም ወይ ክትድምስሶም ትኽእል።
ሕቶ: ብሓቂ ድዩ ዌብሳይት ምፍጣር ነጻ?
እወ፡ ሃናጺ መርበብ ሓበሬታና ምሉእ ብምሉእ ነጻ እዩ። ብዘይ ዝኾነ ሕቡእ ወጻኢታት ወይ ምዝገባ መርበብ ሓበሬታኻ ክትሃንጽን ክትጅምርን ትኽእል ኢኻ።
ሕቶ: ዌብሳይት ንኽህልወኒ ናይ ኮዲንግ ክእለት የድልየኒ ድዩ?
ዝኾነ ናይ ኮዲንግ ክእለት ኣየድልን። ስርዓትና ብኣውቶማቲክ ሓደ ይገብረልኩም!
ሕቶ: መርበብ ሓበሬታይ ንሞባይል ዝምችእ ድዩ ክኸውን?
እወ፡ መርበብ ሓበሬታኻ ምሉእ ብምሉእ ምላሽ ዝህብን ንሞባይል መሳርሒታት ዝምችእን ክኸውን እዩ፡ ኣብ ኩሉ ስክሪናት ብሉጽ ተመክሮ ተጠቃሚ ከረጋግጽ እዩ።
ሕቶ: ንመርበብ ሓበሬታይ ዝኸውን ሆስቲንግ ክረክብ ኣለኒ ድዩ?
ብዛዕባ ምእንጋድ ምጭናቕ ኣየድልን። ንመርበብ ሓበሬታኹም ውሑስን ዘተኣማምንን ኣአንጋዲ ንህብ፣ ስለዚ ኣብ ምህናጽ ትሕዝቶኹም ከተተኩሩ ትኽእሉ ኢኹም።
ሕቶ: ብኢንተርነት ምእዛዝን ምሕዛዝን ኣብ መርበብ ሓበሬታይ ከዋሃህዶ ይኽእል ድየ?
ብዘይጥርጥር! እቲ ዝበለጸ ድማ ብኣውቶማቲክ ዝስራሕ ንዓኻ እዩ።

ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።