ብቐሊሉ ክፍሊት ውሰድ

ብዙሕ ኣገባባት ክፍሊት፡ ምስ ዝሰርዖም ሕግታት ንመመገቢ ኣብ ውሽጢ፡ ንውጽእ ወይ ንመብጽሒ ዝምልከቱ።

ንሕና ንብዙሓት ኣገባባት ክፍሊት ንድግፍ፡ ንኣብነት ብጥረ ገንዘብ፡ ክረዲት ካርድ፡ ከምኡ’ውን Google/Apple Pay። ንነፍሲ ወከፍ ኣገባብ ክፍሊት ሕግታት ከተቐምጥ ትኽእል ኢኻ፣ ኣየኖት ኣገባብ ክፍሊት ንመግቢ ኣብ ውሽጢ፣ ንመውጽኢ ወይ ንመብጽሒ ከምዘለዉ ሓዊስካ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብጥረ ገንዘብ ምኽፋል

ሕጂ ብጥረ ገንዘብ ዝግበር ክፍሊት ኦዲት ይግበርን ይከታተልን፣ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ቤት መግቢኻ ክንደይ ጥረ ገንዘብ ከምዘለካ ክትዕዘብ ትኽእል፣ ኣየናይ ኣባል ሰራሕተኛ ክፍሊት ከምዝኣከበን መዓስን ክትፈልጥ ትኽእል።

ንዝተፈላለዩ ዓይነታት ትእዛዝ ዝተፈላለየ ኣገባብ ክፍሊት ምፍቃድ

ኣየኖት ናይ ክፍሊት ሜላታት ንመግቢ ኣብ ውሽጢ፡ ንመውጽኢ ወይ ንመብጽሒ ከምዘለዉ ከተቐምጥ ትኽእል ኢኻ። ንኣብነት፡ ንመመገቢ ገንዘብ ብጥረ ገንዘብ ክትፍቀድ ትኽእል ኢኻ፡ ንመብጽሒ ግን ብክረዲት ካርድ ጥራይ።

ዝኾነ መሳርሒ ኣየድልን።

ክፍሊት ካርድን google/appleን ብቕልጡፍ ምእካብ ጀምር፣ ብዘይ ዝኾነ ክቡር ናይ POS መሳርሒታት፣ ውዕል ወይ ወርሓዊ ክፍሊት።

ስሪፕ ሽርክነት

ምስ ስትሪፕ ብምትሕብባር ዝበለጸ ናይ ክፍሊት መስርሕ ተመኩሮ ንህበኩም። ክፍሊት ምቕባል ብቕጽበት ክትጅምር ትኽእል ኢኻ፣ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሕሳብ ኣብኡ መዓስ ክፍሊትካ ባዕልኻ ከም እትረክብ ከተመሓድር ትኽእል።

ክትከፍል ስካን ግበር

ዓማዊል ንመኣዲ ሕሳቦም ክኸፍሉ ወይ ክመቓቐሉ ይኽእሉ እዮም qr ኮዱ ስካን ብምግባር ጥራይ፣ ብጥረ ገንዘብ፣ ክረዲት ካርድ ወይ ውን google/apple pay ከይተረፈ ብምጥቃም። ኣብ ክፍሊት ትራንዛክሽንን ናይ ግዜ ምክፍፋል ሕሳባትን ባዕልኻ ዕቋር።


ካብ ዓማዊልካ ክፍሊት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብቐሊሉ ተቐበል፣ ብጥረ ገንዘብ፣ ክረዲት ካርድ ወይ ውን google/apple pay ከይተረፈ ተጠቒምካ


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ሕቶ: እንታይ ዓይነት ኣገባብ ክፍሊት እዩ ዝድገፍ?
ዝተፈላለዩ ኣገባባት ክፍሊት ንድግፍ፡ ንኣብነት ብጥረ ገንዘብ፡ ክረዲት ካርድ፡ ከምኡ’ውን Google/Apple Pay። ዓማዊልካ ንመመላእታኦም ዝኸውን ዝተፈላለየ ኣማራጺታት ክትህቦም ትኽእል ኢኻ።
ሕቶ: ኣብ ቤት መግበይ ብጥረ ገንዘብ ዝግበር ክፍሊት ክከታተል ይኽእል ድየ?
እወ ትኽእል ኢኻ። ክፍሊት ጥረ ገንዘብ ብመንገዲ ስርዓትና ኦዲት ይግበርን ይከታተልን እዩ። ክንደይ ጥረ ገንዘብ ኣብ ኢድካ ከምዘሎ ብቐሊሉ ክትከታተል ትኽእል ኢኻ፣ ኣየናይ ኣባል ሰራሕተኛ ክፍሊት ከም ዝኣከበ ክትምርምር ትኽእል ኢኻ፣ ከምኡ’ውን ናይ ክፍሊት ግዜታት ክትከታተል ትኽእል ኢኻ።
ሕቶ: ንዝተፈላለዩ ዓይነታት ትእዛዝ ዝተፈላለየ ኣገባብ ክፍሊት ከቐምጥ ይኽእል ድየ?
ብዘይጥርጥር! ኣብ ዓይነታት ትእዛዝ ተመርኲስካ ዝተፈላለየ ኣገባብ ክፍሊት ናይ ምቕማጥ ተዓጻጻፍነት ኣለካ። ንኣብነት፡ ንመመገቢ ቦታ ብጥረ ገንዘብ ክትከፍል፡ ንመብጽሒ ድማ ብክረዲት ካርድ ክፍሊት ክትፈቅድ ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ድማ ክፍሊት ብኸመይ ከም ዝቕበል ምሉእ ቁጽጽር ይህበካ።
ሕቶ: ንናይ ካርድ ክፍሊት ክቡር ናይ POS መሳርሒታት የድሊ ድዩ?
ኣይፋልን፡ ክቡር መሳርሒታት ፒኦኤስ፡ ውዕል፡ ወይ ወርሓዊ ክፍሊት ኣየድልን እዩ። ዋጋ ዝሓትት መሳርሒታት ከየድለየካ ብቕጽበት ክፍሊት ካርድን ጉግል/ኣፕልን ምእካብ ክትጅምር ትኽእል ኢኻ። ንንግድኻ ጸገም ዘይብሉ ፍታሕ እዩ።
ሕቶ: ብዛዕባ ሽርክነት ስትራይፕ ዝያዳ ንገረኒ።
ምስ ስትራይፕ ብምትሕብባር ዝበለጸ ናይ ክፍሊት መስርሕ ተመኩሮ ንኽህልወኩም ብምሕባርና ንሕበን። ብኡንብኡ ክፍሊት ምቕባል ክትጅምርን ክፍሊትካ ኣብ ናይ ገዛእ ርእስኻ ሕሳብ መዓስ ከም እትቕበልን ምሉእ ቁጽጽር ክትገብር ትኽእል ኢኻ።
ሕቶ: ዓማዊል ንኽኸፍሉ QR ኮድ ስካን ክጥቀሙ ይኽእሉ ድዮም?
እወ፡ ዓማዊል ነቲ QR ኮድ ብምስካን ጥራይ ናይ ጠረጴዛ ሕሳቦም ክኸፍሉ ወይ ክመቕሉ ይኽእሉ። ብጥረ ገንዘብ፡ ብክረዲት ካርድ፡ ወይ’ውን ብጉግል/ኣፕል ፔይ ከይተረፈ ክኸፍሉ ክመርጹ ይኽእሉ። እዚ ባህሪ እዚ ኣብ ክፍሊት ትራንዛክሽን ይቑጥብን ንመስርሕ ክፍሊት የቃልሎን።
ሕቶ: ናይ ዓማዊለይ ናይ ክፍሊት ዳታ ውሑስ ድዩ?
ፍጹም፡ ድሕነት ናይ ዓማዊልካ ክፍሊት ዳታ ቀዳምነት ንህቦ። ስሱዕ ሓበሬታ ንምሕላው ምዕቡል ስጉምትታት ምስጢራዊ ምግባርን ድሕነትን ንጥቀም፣ ውሑስን ጭንቀት ዘይብሉን ተመኩሮ ክፍሊት ንምርግጋጽ።
ሕቶ: ንክፍሊት እንታይ ዓይነት ናይ ባጤራ ኣማራጺታት ኣለዉ?
ዓለምለኻውያን ዓማዊል ንምትእንጋድ ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ባጤራ ኣማራጺታት ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ። ንናይ ትራንዛክሽን ዝመረጽካዮ ባጤራ ኣቐምጥ፣ ስርዓትና ድማ ከም ኣድላይነቱ ምቕያር ክሕዞ እዩ።
ሕቶ: ብገለ ኣገባብ ክፍሊት ቅናስ ወይ ፕሮሞሽን ክህብ ይኽእል ድየ?
እወ፡ ዓማዊልካ ኣብ ዝመረጽዎ ኣገባብ ክፍሊት ተመርኲስካ ቅናስ ወይ ፕሮሞሽን ናይ ምሃብ ተዓጻጻፍነት ኣለካ። ንፍሉያት ናይ ክፍሊት ኣማራጺታት ንምትብባዕን መሸጣ ንምዕባይን ብሉጽ መገዲ እዩ።
ሕቶ: ፍሉይ ኣገባብ ክፍሊት ንምጥቃም ዝኽፈል ናይ ትራንዛክሽን ክፍሊት ኣሎ ድዩ?
ክፍሊት ትራንዛክሽን ከከም ኣገባብ ክፍሊት ክፈላለ ይኽእል። ንንግድኻ ዝያዳ ውጽኢታዊ ዝኾኑ ኣማራጺታት ክትግምግምን ክትመርጽን ትኽእል ኢኻ። ስርዓትና ዝኾነ ይኹን ተዛማዲ ክፍሊት ብዝምልከት ግሉጽነት ይህብ።
ሕቶ: ካብ ብኢንተርነት ዝግበር ክፍሊት ክንደይ ቅልጡፍ ገንዘብ ክረክብ ይኽእል?
ምስ ናይ ክፍሊት መስርሕ መሻርኽትና፡ ቅልጡፍ ምብጻሕ ገንዘብ ከተስተማቕሩ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ክፍሊት ግዜ ክፈላለ ይኽእል እዩ፡ እንተኾነ ግን መዓስን ክንደይ ግዜን ክፍሊትካ ከም እትቕበል ቁጽጽር ኣለካ።

ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።