ስርዓት ዘይብሉ ቴክኣው ምእዛዝ

ንዝተመሓየሸ ዕግበት ዓማዊል ንመስርሕ ምሕደራ ትእዛዛት ቴክኣውትካ ኣመዓራሪ።

ትእዛዛት ብብቕዓት ብምምሕዳርን ብምስራሕን ኣገልግሎት ምውሳድካ ኣዕብዮ፣ ንዓማዊልካን ሰራሕተኛታትካን ካብ ጸገም ነጻ ዝኾነ ተመክሮ ምርግጋጽ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብኢንተርነት ምእዛዝ

ዓማዊል ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታኻ ወይ ብሞባይል ኣፕካ ብኢንተርነት ናይ ምውሳድ ትእዛዛት ክገብሩ ኣኽእሎም፣ እዚ ድማ ምቹእነትን ተበጻሕነትን ይውስኽ።

ምክትታል ትእዛዝ

ንዓማዊል ኣብ ሓቀኛ ግዜ ትእዛዛት ምክትታል ምሃብ፣ እዚ ድማ ካብ ምድላው ክሳብ ምብጻሕ ኩነታት ናይቲ ንምውሳድ ዝወስድዎ ትእዛዛት ክከታተሉ የኽእሎም።

ርክብ ዘይብሉ ፒክኣፕ

ዓማዊል ንናይ ምውሳድ ትእዛዛቶም ዝወስድዎ ድሕንነትን ምቹእነትን ንምርግጋጽ ርክብ ዘይብሉ ናይ ምውሳድ ኣማራጺታት ምትግባር።

ንዓኻ ዝምጥን ዝርዝር መግቢ

ዋጋታት፣ ምህላው ኣቕሓን ፍሉይ ምልላይን ሓዊሱ ንመግቢ ምግቢኻ ብቐሊሉ ኣመሓድርን ኣመዓራርዮን።

ውህደት ክፍሊት

ንመስርሕ ምውጻእ ንናይ ምውሳድ ትእዛዝ ንምምሕያሽ ውሑስን ምቹእን ናይ ክፍሊት ኣማራጺታት ምውህሃድ።

መፍለጢ ዓማዊል

ንዓማዊል ብዛዕባ ምርግጋጽ ትእዛዝ፡ ግምታዊ ናይ ምውሳድ ግዜን ናይ ኩነታት ምዕባለታትን ብኣውቶማቲክ ብኢመይል ወይ ኤስኤምኤስ ምሕባር።

ግምት ግዜ

ዓማዊል ንናይ ምውሳድ ትእዛዝ ቅኑዕ ናይ ግዜ ግምት ምሃብ፣ ኣብ ግዚኡ ንኽወስዱ ድሉዋት ምዃኖም ምርግጋጽ።


ንቤት መግቢ ወይ ንንግድኻ ዝኸውን ናይ ምውሳድ ትእዛዛት ብብቕዓት ምምሕዳርን ምምስራሕን።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ሕቶ: ዓማዊል ብኸመይ ብኢንተርነት ንመግቢ ዝኸውን ትእዛዝ ክህቡ ይኽእሉ?
ዓማዊል ብቐሊሉ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ቤት መግቢኻ ወይ ውፉይ ናይ ሞባይል ኣፕ ኣቢሎም ብኢንተርነት ናይ ምውሳድ ትእዛዛት ከቕርቡ ይኽእሉ፣ ካብቲ ንዓኻ ዝምጥን ምግቢ ዝርዝር ነገራት ብምምራጽ።
ሕቶ: ምክትታል ትእዛዝ ንዓማዊል ብኸመይ ይጠቅም?
ምክትታል ትእዛዝ ዓማዊል ኣብ ሓቀኛ ግዜ ብዛዕባ ኩነታት ትእዛዛቶም ሓድሽ ሓበሬታ ይህብ፣ ኣብ ምሉእ መስርሕ ግሉጽነትን ሰላም ኣእምሮን የቕርብ።
ሕቶ: ርክብ ዘይብሉ ምልዓል እንታይ ብልጫታት ኣለዎ?
ርክብ ዘይብሉ ናይ ምውሳድ ኣማራጺታት ኣብ መስርሕ ምውሳድ ትእዛዝ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ኣካላዊ ርክብ ብምንካይ ድሕነት ቀዳምነት ይህቡ።
ሕቶ: ንቤት መግበይ ዝኸውን ናይ ቴክኣው ምኒዩ ብዓይነይ ክሰርሖ ይኽእል ድየ?
እወ፡ ዝርዝር ኣቑሑት፡ ዋጋታት፡ ምህላው፡ ከምኡ’ውን ንመወዓውዒ ዝኸውን ቅድመ-ምድላዋት ሓዊስካ፡ ንመግቢ ምግቢኻ ክትሰርሖ ተዓጻጻፍነት ኣለካ።

ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።