ስርሓት ሰደቓ ምምሕያሽ

ምምቕራሕ ሰደቓታት ምምሕያሽን ተመኩሮ ዓማዊል ብኹለመዳያዊ ስርዓት ምሕደራ ሰደቓታትና ምዕባይን።

ቤት መግቢ፡ ኣገልግሎት ክፍሊ ሆቴል፡ ወይ ኣገልግሎት ገማግም ባሕሪ ትመርሕ ትኹን፡ ስርዓተ ምሕደራ ጠረጴዛታትና ጠረጴዛታት ብብቕዓት ከተመሓድር፡ ምህላው ክትከታተልን ምሕዛዝ ክትምድብን የኽእለካ። ነፍሲ ወከፍ ሰደቓ ንቕጽበታዊ ምእዛዝን ክፍሊትን ወይ ንምርኣይ ዝርዝር መግቢ ዝኸውን ናይ ገዛእ ርእሱ QR ኮድ ሒዙ ይመጽእ እዩ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ምሕዛዝ መኣዲ

ኣጋይሽካ ስሉጥ ናይ መመገቢ ተመክሮ ከም ዘለዎም ኣረጋግጽ፡ ምሕዛዝ ጠረጴዛ ብቐሊሉ ኣመሓድር።

ምክትታል ምህላው ሰደቓ

ምህላው ሰደቓ ኣብ ሓቀኛ ግዜ ምክትታል፣ ናይ ምጽባይ ግዜ ምንካይን ምዝውዋር ሰደቓ ምምሕያሽን።

QR ኮድ ምእዛዝ

ነፍሲ ወከፍ ጠረጴዛ ንቕጽበታዊ ምእዛዝን ክፍሊትን ዝኸውን QR ኮድ ዝተዓጠቐ ኮይኑ፡ ብቕዓትን ምቹእነትን የመሓይሽ።

ንዓኻ ዝምጥን ናይ ሰደቓ መጠንቀቕታታት

ንፍሉይ ሕቶታት ወይ ቪኣይፒ ኣጋይሽ ብሕታዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ብዝጥዕም መጠንቀቕታታት ኣዳሉ።

ከም ድላይካ ተጠቐመሉ።

ጠረጴዛታት ኢና ንብሎ፡ ብመሰረቱ ግን ንዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት፡ እንተላይ ኣብ ገማግም ባሕሪ ንዝርከቡ ጸሓይ ዝዓርቡ ዓራት፡ ኣገልግሎት ክፍሊ ሆቴልን ካልእን ክትጥቀመሉ እትኽእል ተዓጻጻፊ ስርዓት እዩ። ዓማዊልካ ስካን ብምግባር ጥራይ ክእዝዙ ይኽእሉ


ጠረጴዛታት ብብቕዓት ምውዳብን ምምሕዳርን፣ ምህላው ምክትታልን ንቤት መግቢ፣ ካፌ፣ ባር ወይ ሆቴልካ ምዝገባ ምምዳብ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ሕቶ: ስርዓት ምሕደራ ሰደቓታት ብኸመይ ይሰርሕ?
ስርዓተ ምሕደራ ጠረጴዛታትና ሰንጠረዥ ብብቕዓት ክትውድብ፣ ምህላው ክትከታተል፣ ዕድመ ምሕዛዝ ክትምድብን ንዘይተሓላለኸ ኣገልግሎት ዓማዊል QR ኮድ ትእዛዝ ክትህብን የኽእለካ።
ሕቶ: ምሕደራ ሰደቓታት ምጥቃም እንታይ ረብሓ ኣለዎ?
ምሕደራ ሰደቓታት ምጥቃም ናይ ምጽባይ ግዜ ይንክዮ፣ ምዝውዋር ሰደቓታት የመሓይሽ፣ ምስ QR ኮድ ምእዛዝ ምቹእነት ይህብ፣ ከምኡ’ውን ብዓይነት ዝምጥን መጠንቀቕታታት ኣቢሉ ብሕታዊ ኣገልግሎት የኽእል።
ሕቶ: እቲ ስርዓት ንዝተፈላለዩ ትካላት ንግዲ ዝምጥን ድዩ?
እወ፡ እቲ ስርዓተ ምሕደራ ጠረጴዛታት ንዝተፈላለዩ ትካላት ንግዲ፡ እንተላይ ንቤት መግቢ፡ ሆቴላትን ኣገልግሎታት ገማግም ባሕርን፡ ፍሉይ ድሌታቶምን ምርጫታቶምን ንምምላእ ክሰማማዕ ይኽእል።

ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።