ዋጋ ምውሳን

ምስ ቢዝነስካ ዝመጣጠን ቀሊል መሓውር ዋጋ

ንዝተጠቐምካሉ ጥራይ ኢና ንሓትት፣ ኣብ ዝተዛዘመ ትእዛዝ ጥራይ ናይ ትራንዛክሽን ክፍሊት። ዝኾነ ናይ ምድላው ክፍሊት ኣይንሓትትን ኢና፣ ዝኾነ ሕቡእ ክፍሊት እውን ኣይንሓትትን ኢና። ስርዓትና ብኡንብኡ ክትጥቀሙ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ኣብ ዝኾነ እዋን ድማ ቢዝነስኩም ኣብ እተዕብየሉ እዋን ናብ ዝኽፈል ትልሚ ክትዓብዩ ትኽእሉ ኢኹም።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።
ንዘልኣለም ነጻ

€0.00


ንእሽቶ ንግዲ ምምራሕ? ሸፊንናኩም ኣለና!
 • 2%
  ናይ ትራንዛክሽን ክፍሊት
 • ነጻ መርበብ ሓበሬታ
 • 3
  ቋንቋታት
 • 3
  ኣባላት ሰራሕተኛታት
 • 5
  ምድባት
 • 100
  ፍርያት
 • 10
  ሰደቓታት
 • 5
  ዕቤት ስራሕ
 • 2
  ምስልታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝርዝር ኣቕሓ
ክፍሊት

€99.99


ክፍሊት ትራንዛክሽን ኣጉድልን ዝያዳ ባህርያት ምርካብን፡ እንተላይ AI menu generation
 • 1%
  ናይ ትራንዛክሽን ክፍሊት
 • ነጻ መርበብ ሓበሬታ
 • 125
  ቋንቋታት
 • 50
  ኣባላት ሰራሕተኛታት
 • 50
  ምድባት
 • 500
  ፍርያት
 • 50
  ሰደቓታት
 • 100
  ዕቤት ስራሕ
 • 10
  ምስልታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝርዝር ኣቕሓ
ቅቡል ልምዲ

€0.00


ተዘራረቡና ንሕና ድማ ኩሉ ዘድልየኩም ባህርያት ዘለዎን ዝኾነ ናይ ትራንዛክሽን ክፍሊት ዘለዎን ውጥን ክንሰርሓልኩም ኢና።
 • 0%
  ናይ ትራንዛክሽን ክፍሊት
 • ነጻ መርበብ ሓበሬታ
 • 125
  ቋንቋታት
 • 500
  ኣባላት ሰራሕተኛታት
 • 200
  ምድባት
 • 1000
  ፍርያት
 • 1500
  ሰደቓታት
 • 1000
  ዕቤት ስራሕ
 • 20
  ምስልታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝርዝር ኣቕሓ
*ናይ ስትሪፕ ትራንዛክሽን ክፍሊት ኣብ ዝርዝር ዋጋታቶም ዝተመርኮሰ እዩ፣ ኣብ ናይ ትራንዛክሽን ክፍሊትና ድማ ኣይተኻተተን። እዚ እዩ

ነጻ ንዘልኣለም መደብ

ንወነንቲ ንኣሽቱ ትካላት ኣብ ምሕብሓብ ዋጋ ንወስድ፣ ከምኡ’ውን ስርዓትና ብነጻ ክትጥቀመሉ ዘኽእለካ ነጻ ናይ ንዘልኣለም ውጥን ነቕርብ፣ ኣብ ርእሲኡ ድማ ገለ ክፋላት ናይቲ ንኣናእሽተይ ንግዲ ዝምልከቱ ተግባራት፣ ከም ብዝሒ ሰራሕተኛታት ወይ ናይ ምግቢ ዝርዝር ነገራት ቁሩብ ንድርት። . ኣብ ዝኾነ እዋን ቢዝነስካ ኣብ እተዕብየሉ እዋን ናብ ዝኽፈል ትልሚ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ።

ናይ ምድላው ክፍሊት የለን

ዝኾነ ናይ ምድላው ክፍሊት ኣይንሓትትን ኢና፣ ብኡ ንብኡ ስርዓትና ክትጥቀሙ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕቡእ ክፍሊት የለን

ንዝተዛዘሙ ትእዛዛት ጥራይ ብሚእታዊት ክሳብ 1% ትሑት ክፍሊት ክትከፍል። ሕቡእ ክፍሊት የለን፡ ንዝተጠቐምካሉ ጥራይ ኢኻ ትኸፍል።

ውዕል የለን

ኣብ ዝኾነ ውዕል ኣይንዓጽወኩምን ኢና፣ ምዝገባኹም ኣብ ዝኾነ እዋን ክትስርዙ ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ፒኦኤስ ኣየድልን።

ስርዓትና ብኡንብኡ ክትጥቀሙ ክትጅምሩ ትኽእሉ ኢኹም፣ ዝኾነ ናይ ክረዲት ካርድ ስርዓት ወይ POS ኣየድልን።


ምስ ቢዝነስኩም ዝመጣጠን ቀሊል ናይ ዋጋ መሓውር ነቕርብ። ንሕና ነጻ ንዘልኣለም ትልሚ ነቕርብ፣ እዚ ንኣናእሽተይ ትካላት ፍጹም እዩ፣ ከምኡውን ዝኽፈል ውጥን ነቕርብ፣ እዚ ድማ ንዝያዳ ጠለብ ዘለዎም ማእከሎትን ዓበይትን ትካላት ፍጹም እዩ። ኣብ ዝኾነ እዋን ቢዝነስካ ኣብ እተዕብየሉ እዋን ናብ ዝኽፈል ትልሚ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ሕቶ: ስለምንታይ ብነጻ ትቕርቦ?
ንሕና ንኣናእሽተይ ትካላት ወነንቲ ኣብ ምሕጋዝ ንኣምን፣ ንግዶም ንኽዓቢ ድማ ክንሕግዞም ንደሊ። ንሕና ስርዓትና ብነጻ ክትጥቀመሉ ዘኽእለካ ነጻ ንዘልኣለም ትልሚ ነቕርብ፣ ኣብ ርእሲኡ ድማ ገለ ክፋላት ናይቲ ንእሽቶ ንግዲ ዝምልከቱ ተግባራት፣ ከም ብዝሒ ሰራሕተኛታት ወይ ናይ ምግቢ ዝርዝር ነገራት ቁሩብ ንድርት። ኣብ ዝኾነ እዋን ቢዝነስካ ኣብ እተዕብየሉ እዋን ናብ ዝኽፈል ትልሚ ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ።

ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።