ኣብ ሓቀኛ ግዜ ምሕደራ ትእዛዝ

መስርሕ ትእዛዝ ምምሕያሽን ዕግበት ዓማዊል ብቐጥታዊ ኩነታት ትእዛዝ ምምሕያሽን።

ንብቑዕ ምሕደራ ትእዛዝ ኣብ ክሽነን ኣብ ባርን ኣብ ሓቀኛ ግዜ ናይ ትእዛዝ ኩነታት ስክሪናት ኣርእዩ። ዓማዊልካ ኣብ ሓቀኛ ግዜ እውን ናይ ትእዛዝ ምዕባለታት ይርእዩ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ናይ ክሽነ ትእዛዝ ምርኢት

ሰራሕተኛታት ክሽነ ንዝኣትዉ ትእዛዛት ብቕጽበት ከምዝረኽቡ ምግባር፣ ናይ ምድላው ግዜን ጌጋ ትእዛዝን ምንካይ።

ምክትታል ትእዛዝ ባር

ንሰራሕተኛታት ባር ብዛዕባ ትእዛዝ መስተ ሓበሬታ ምሃብ፣ መስተታት ብብቕዓትን ብትኽክልን ንኸዳልዉ ምሕጋዝ።

ናይ ዓማዊል ትእዛዝ እዋናዊ ሓበሬታ

ዓማዊል ምዕባለ ትእዛዛቶም ኣብ ሓቀኛ ግዜ ክከታተሉ ይኽእሉ፣ ግሉጽነት ክህቡን ተመኩሮ መመገቢኦም ከማሓይሹን ይኽእሉ።

ንዓኻ ዝምጥን መጠንቀቕታታት

ንፍሉያት ዓይነታት ትእዛዝ ወይ ፍሉይ ሕቶታት ብዝጥዕም መጠንቀቕታታት ኣዳልዉ፣ ዝኾነ ነገር ዕሽሽ ከምዘይብሎም ምርግጋጽ።

ምክትታል ክፍሊት

ክፍሊታትን ትእዛዛትን ኣብ ሓቀኛ ግዜ ምክትታል፣ ኩሎም ትእዛዛት ከምዝተኸፍሉን ከምዝተሰርሑን ምርግጋጽ።

ርክብ ዓማዊል

እቲ ትእዛዝ ገና ኣብ ዘይተዛዘመሉ እዋን፡ ንዓሚል ብዛዕባ ኩነታት ትእዛዙ ወይ ዝኾነ ለውጢ ንምሕባር መልእኽቲ ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ፡ ከምኡ’ውን ዓሚል ናብ ክሽነ ወይ ባር መልእኽቲ ብምልኣኽ ኣብ ትእዛዙ ለውጢ ክገብር ይኽእል።

ናይ ግዜ ግምታት

ነፍሲ ወከፍ ትእዛዝ ንነፍሲ ​​ወከፍ ኣቕሓ ካብ ምሕደራ ዝርዝርካ ንምድላው ዝወስዶ ግዜ መሰረት ብምግባር ንኽዛዘም ይግመት፣ እዚ ድማ ዓሚል ትእዛዙ ድሉው ንኽኸውን ክንደይ ግዜ ከም ዝወስድ ክርኢ የኽእሎ።


ኣብ ክሽነኻን ባርካን ብቐጥታዊ ትእዛዝ ኩነታት ስክሪናት ትእዛዛት ኣብ ሓቀኛ ግዜ ብብቕዓት ምምሕዳርን ምክትታልን።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ሕቶ: እቲ ናይ ቀጥታዊ ስርዓት ኩነታት ስርዓት ከመይ ይሰርሕ?
እቲ ቀጥታዊ ትእዛዝ ኩነታት ስርዓት ንዝኣትዉ ትእዛዛት ኣብ ሓቀኛ ግዜ ኣብ ስክሪናት ኣብ ክሽነን ባርን የቕርብ። ብተወሳኺ ንዓማዊል ናይ ትእዛዝ ሓድሽ ሓበሬታ ይህብ፣ ኣብ ተመኩሮ መመገቢ ብቕዓትን ግሉጽነትን የመሓይሽ።
ሕቶ: ቀጥታዊ ትእዛዝ ኩነታት ስክሪናት ምጥቃም እንታይ ረብሓታት ኣለዎ?
ቀጥታዊ ትእዛዝ ኩነታት ስክሪናት ምጥቃም ንናይ ትእዛዝ ምድላው ግዜ ይንክዮ፣ ጌጋታት የጉድል፣ ዓማዊል ሓበሬታ ይህብ፣ ከምኡ እውን ምሕደራ ትእዛዝ ንምምሕያሽ ብዝጥዕም መጠንቀቕታታት የኽእል።
ሕቶ: ዓማዊል ኣብ ሓቀኛ ግዜ ንዝመጽእ ናይ ትእዛዝ ሓድሽ ሓበሬታ ብኸመይ ይረኽብዎ?
ዓማዊል ብሞባይሎም ኣቢሎም QR ኮድ ብምስካን ወይ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤት መግቢ ዝርከቡ ስክሪናት ብምርኣይ ኣብ ሓቀኛ ግዜ ናይ ትእዛዝ ሓድሽ ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ። እዚ ድማ ግሉጽነት ይህብን ነቲ ተመኩሮ መመገቢ የዕብዮን።
ሕቶ: እቲ ስርዓት ምስ ድሌታት ቤት መግበይ ዝሰማማዕ ድዩ?
ብዘይጥርጥር! እቲ ናይ ቀጥታዊ ትእዛዝ ኩነታት ስርዓት ምስ ፍሉይ ጠለባት ቤት መግቢኻ ዝሰማማዕ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ መጠንቀቕታታት ምድላውን ነቲ መተሓላለፊ ምስ ምርጫታትካ ምትዕርራይን ሓዊሱ እዩ።
ሕቶ: እቲ ስርዓት ኣብ ጽዑቕ ሰዓታት ወይ ልዑል ትራፊክ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ትእዛዛት ብኸመይ ይሕዞ?
ስርዓትና ኣብ ጽዑቕ እዋን ትእዛዛት ብብቕዓት ንምምሕዳር ዝተዳለወ እዩ። ትእዛዛት ኣብ ዝተፈላለዩ ረቛሒታት መሰረት ብምግባር ቀዳምነት ይህብ፣ ከም ዓይነት ትእዛዝ፣ ናይ ምድላው ግዜን ምርጫ ዓማዊልን፣ ዋላ ኣብ ጽዑቕ ሰዓታት ስሉጥ ስርሓት ንምርግጋጽ።
ሕቶ: እቲ ናይ ግዜ ግምት ባህሪ ንናይ ትእዛዝ ምዝዛም ብኸመይ ይሰርሕ?
እቲ ናይ ግዜ ግምት ባህሪ ንነፍሲ ​​ወከፍ ትእዛዝ ትጽቢት ዝግበረሉ ናይ ምዝዛም ግዜ ብመሰረት ናይ ምድላው ግዜ ናይቶም ካብ ዝርዝር መግቢኻ ዝመጹ ነገራት የስልጥ። እዚ ድማ ዓማዊል ትእዛዞም ድሉው ንኽኸውን ክንደይ ግዜ ከም ዝወስድ ንምርኣይ የኽእሎም፣ ቅኑዕ ትጽቢታት ይህቦም።

ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።