ብቕጽበት ዝርዝር መግቢኻ ኣመሓድር

ኣብ ሓቀኛ ግዜ ዝግበር ናይ ምግቢ ዝርዝር ምዕባለን ምምዕርራይን ቀሊል ኮይኑ።

ስርዓት ምሕደራ ምግቢ ዝርዝርና ኣብ ዝርዝር መግቢኹም ቅጽበታዊ ለውጢ ክትገብሩ፡ ሓደስቲ ነገራት ክትውስኹን ንዝቐርቡ ነገራት ምስ ምርጫታት ዓማዊልኩም ክትሰርሑን የኽእለኩም። ግዜኡ ዝሓለፎ ናይ ወረቐት ምኒዩታት ተፋነዎ!


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ኣብ ሓቀኛ ግዜ ዝመጽእ ሓድሽ ሓበሬታ

ዓማዊልካ ኩሉ ግዜ እዋናዊ ቅድመ-ምድላዋት ከም ዝረኽቡ ብምርግጋጽ፡ ንኣቑሑት ምግቢኻ፡ ዋጋታትን መግለጺታትካን ካብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ሓቀኛ ግዜ ኣዘምኖ።

ምምዕርራይ ምምዕርራይ

ምስልታት፣ መግለጺታት፣ ዋጋታት፣ ተዛመድቲ ነገራት፣ ንላዕሊ ምሻጥ፣ ዘድልዩ ኣማራጺታት ኣቐምጥ፣ መዘኻኸሪታትን ካልእ ብዙሕን ወስኹ! ምግቢ ምግቢኻ ምስ ጣዕሚ ዓማዊልካን ንግዳዊ ስነ-መጐትካን ዝሰማማዕ ኣመዓራርዮ። ምግቢ ዝርዝርካ ፍሩይን መሳጥን ንኽኸውን ብቐሊሉ ነገራትን ምድባትን ምውሳኽ፣ ኣርትዕ ወይ ምእላይ።

ናይ ብዙሕ ቦታታት ደገፍ

ንብዙሕ ቦታታት ዝኸውን ምኒዩታት ብቐሊሉ ምምሕዳር። ኣብ ኩለን ቤት መግቢታትካ ቅኑዕነት ዓቂብካ ወይ ድማ ኣብ ናይ ከባቢኻ ምርጫታት ተመርኲስካ ንዝቐርብ ምቕራብ ኣመዓራርዮ።

ሓበሬታ ኣለርጂ

ንነፍሲ ወከፍ ናይ ምግቢ ዝርዝር ኣቕሓ ኣገዳሲ ናይ ኣለርጂ ሓበሬታ ምሃብ፣ ዓማዊል ብግቡእ ዝተሰነየ ምርጫታት ንኽገብሩን ንናይ ኣመጋግባ ድሌታት ምትእንጋድን ምሕጋዝ።

ትንታነታት ዝርዝር (menu Analytics)

ብናይ ምግቢ ዝርዝር ትንታነታት ኣብ ምርጫታት ዓማዊል ርድኢት ምርካብ። ህቡባት መግብታት ኣለሊኻ ንዝሓሸ መኽሰብ ንዝበለጸ መግብታትካ ኣመሓይሽ።

ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ደገፍ

ንብዙሕ ቋንቋታት ዝድግፍ ሰፊሕ ተዓዛቢ ምብጻሕ። ንዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዓማዊል ንምምላእ ንናይ ምግቢ ዝርዝር ነገራትካን መግለጺታትካን ብቐሊሉ ተርጉም።

ገደባት ተግባራዊ ምግባር

ኣብ መመገቢኻ ኣብ ዝርዝር መግቢ፡ ውሰድ ወይ ኣብ ምብጻሕ ንዝርከብ ምርጫታትካ ኣቐምጥ።

ዕቤት ስራሕ

መሸጣኻ ኣዕብዮን ዓማዊል ብናይ ምልላይ ጎስጓሳት ኣሳትፍን። ናብ ቤት መግቢኻ ትራፊክ ንምምራሕ ቅናስ፣ ፍሉይ ቅድመ-ምድላዋትን ወቕታዊ ምልላይን ብቐሊሉ ምፍጣርን ምምሕዳርን።


ብዘይ ጻዕሪ ንሜኑታት ኣዘምን፣ ሓደስቲ ነገራት ምውሳኽ፣ ከምኡ’ውን ንተጠቃሚ ምቹእ ዝኾነ ስርዓተ ምሕደራ ዝርዝር መግቢና ኣብ ሓቀኛ ግዜ ንዝቐርቡ ምቕራብ ምምዕርራይ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ሕቶ: ክንደይ ግዜ ምኒዩይ ከሐድስ ይኽእል?
ከም ኣድላይነቱ መጠን ምግቢ ዝርዝርካ ከተመሓይሾ ትኽእል ኢኻ። ስርዓትና ኣብ ሓቀኛ ግዜ ለውጢ ምግቢ ዝርዝር የፍቅድ፣ ስለዚ ምቕራብኩም ፍሩይን እዋናውን ክኸውን ይኽእል።
ሕቶ: ንዝተፈላለየ ቦታታት ዝኸውን ምግቢ ምግቢ ክሰርሖ ይኽእል ድየ?
እወ፡ ንብዙሕ ቦታታት ዝኸውን ምኒዩታት ክትቅይሮ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ናይ ከባቢኻ ምርጫታት ተመርኲስካ ንምቕራብካ ኣመዓራርዮ ወይ ድማ ኣብ ኩለን ቤት መግቢታትካ ቅኑዕነት ይሕሉ።
ሕቶ: ንኣቑሑት መግቢ ኣለርጂ ዝምልከት ሓበሬታ ይወሃብ ድዩ?
ብዘይጥርጥር! ንነፍሲ ወከፍ ናይ ምግቢ ዝርዝር ኣቕሓ ኣለርጂ ዝፈጥር ሓበሬታ ንህብ፣ ኣመጋግባ ዘድልዮም ዓማዊልኩም ብግቡእ ዝተሰነየ ምርጫታት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ነረጋግጽ።
ሕቶ: ትንታነታት ምግቢ ዝርዝር ንንግደይ ብኸመይ ክጠቅም ይኽእል?
ትንታነታት ምግቢ ዝርዝር ህቡባት መግብታት ንምልላይ፡ ምርጫታት ዓማዊል ንምርዳእን ንዝሓሸ መኽሰብ ንዝበለጸ መግብታትካ ንምምሕያሽን ክሕግዘካ ይኽእል። ንወነንቲ ቤት መግቢ ክቡር መሳርሒ እዩ።
ሕቶ: ኣብ ቁጽሪ ናይቶም ክውስኾም ዝኽእል ናይ ምግቢ ዝርዝር ነገራት ደረት ኣለዎ ድዩ?
ብተለምዶ ኣብ ቁጽሪ ናይቶም ክትውስኾም እትኽእል ናይ ምልክት ዝርዝር ነገራት ደረት የብሉን። ዝተፈላለየ ጣዕምን ምርጫታትን ንምምላእ ክሳብ ዝደለኻዮ ምግቢ ዝርዝርካ ከተስፍሕ ትኽእል ኢኻ።
ሕቶ: ብዛዕባ ኣጠቓቕማ ስርዓተ ምሕደራ ዝርዝር መግቢ ስልጠና ትህቡ ዶ?
እወ፡ ካብ ስርዓተ ምሕደራ ምግቢ ዝርዝርና ዝበለጸ ረብሓ ንኽትረኽቡ ንምሕጋዝ ስልጠናን ደገፍን ንህብ። ጋንታና ገመድ ኣብ ምምሃር ክትሕግዘኩም እያ።
ሕቶ: ከመይ ጌረ ኣብ ዝርዝር ኣቑሑተይ ምስልታት ክውስኽ እኽእል?
ኣብ ዝርዝር መግቢኻ ምስልታት ምውሳኽ ቀሊል እዩ። በቃ ናብቲ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ናይ ዝርዝር ኣቕሓ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ፣ ምስልታት ክትሰቕል ትኽእል ኢኻ፣ ነቲ እትህቦ ስእላዊ ስሕበት ንምዕባይ።
ሕቶ: ኣብ ጉዕዞ ምኒዩይ ንምምሕዳር ዝሕግዝ ናይ ሞባይል ኣፕ ኣሎ ድዩ?
ኣፕ ኣየድልን እዩ፡ ብኣካውንትካ ናብቲ ናይ ኣድሚን ቦታኻ ጥራይ ኣቲኻ ካብ ዝኾነ ቦታ ኴንካ ዝርዝር መግቢኻ ከተመሓድር ትኽእል ኢኻ።

ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።