ምስ Upselling ኣታዊ ምውሳኽ

ናይ መሸጣ ዕድላትካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ምብጻሕን ዕግበት ዓማዊል ብናይ ምዕባይ ሜላታት ምምሕያሽን።

ንንግድኹም ናብ ዝቕጽል ደረጃ ንምውሳድ ናይ ምዕባይን ቲፒንግን ባህርያትና ዳህሰሱ። እቶትኩም ኣዕብዩ ፍሉይ ኣገልግሎት ምሃብ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ስማርት ለበዋታት

ስርዓትና ምርጫታት ዓማዊል ይትንትንን ንupsell ኣቑሑት ይሕብርን፣ ዋጋ ትእዛዝ ይውስኽ።

ናይ ምኽሪ ኣማራጺታት

ዓማዊል ኣብ መስርሕ ምውጻእ ገንዘብ ብቐሊሉ ምኽርታት ክውስኹ ፍቐደሎም፣ እዚ ድማ ኣታዊታት ሰራሕተኛታትካ የዕቢ።

ብሕታዊ ቅድመ-ምድላዋት

ተወሳኺ ዕድጊ ንምትብባዕ ብሕታዊ ቅድመ-ምድላዋትን ምልላይን ምፍጣር።

ትንታነ ኣፈፃፅማ ስራሕ

ውጽኢታዊነት ናይ ምዕባይ ስትራተጂታትካ ተኸታተልን ዝሓሸ ውጽኢት ንምርካብ ምምሕያሽን።

ምትእስሳር ዓማዊል

ዕላማ ዝገበረ መልእኽትታትን ምትብባዕን ኣቢልካ ምስ ዓማዊል ምትእስሳር ዕድላት ምዕባይ ሸቐጥ ንምምራሕ።

ምእካብ ግብረ መልሲ

ካብ ዓማዊል ክቡር ርእይቶታት ኣኪብካ ብቐጻሊ ናይ ምዕባይ ሜላታትካ ንምምሕያሽ።


ብናይ ምዕባይን ቲፒንግን ባህርያትና ኣታዊኹም ኣዕብዩን ኣገልግሎት ዓማዊልኩም ኣዕብዩን።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ሕቶ: ብልሒ ዘለዎም ለበዋታት ብኸመይ ይሰርሑ?
ስርዓትና ምርጫታት ዓማዊልን ታሪኽ ትእዛዝን ብምትንታን ኣገደስቲ ናይ ላዕለዋይ ሸቐጥ ኣቑሑት ይሕብር፣ እዚ ድማ ዕድል ተወሳኺ መሸጣ ይውስኽ።
ሕቶ: ናይ ቲፒንግ ኣማራጺታት ምቕራብ እንታይ ረብሓታት ኣለዎ?
ዓማዊል ኣብ መስርሕ ምውጻእ ምኽርታት ክውስኹ ምፍቃድ ንኣታዊታት ሰራሕተኛታትካ የዕቢ ጥራይ ዘይኮነስ ዕግበት ዓማዊል እውን የዕቢ።
ሕቶ: ንዓማዊለይ ብሕታዊ ቅድመ-ምድላዋት ክፈጥር ይኽእል ድየ?
እወ፡ ንውልቃዊ ምርጫ ዓማዊል ዝምጥን ብሕታዊ ቅድመ-ምድላዋትን ምልላይን ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ፡ እዚ ድማ ዝያዳ መሸጣ ይድርኽ።
ሕቶ: ከመይ ጌረ ኣድማዕነት ናይቶም ናይ ምሻጥ ስልትታተይ ክከታተል እኽእል?
ናይ ኣፈጻጽማ ትንተና መሳርሒታትና ብዛዕባ ዕዉትነት ናይ ምዕባይ ጻዕርታትካ ርድኢት ይህቡ፣ እዚ ድማ ብዳታ ዝምራሕ ምምሕያሻት ክትገብር የኽእለካ።
ሕቶ: ተራ ተሳትፎ ዓማዊል ኣብ ምውሳኽ ምሻጥ እንታይ እዩ?
ዕላማ ዝገበረ መልእኽትታትን ምትብባዕን ኣቢልካ ምስ ዓማዊል ምትእስሳር ዕድላት ምዕባይ ምሻጥን ተኣማንነት ዓማዊልን ብዓቢኡ ክውስኽ ይኽእል።
ሕቶ: ብዛዕባ upselling ካብ ዓማዊል ከመይ ጌረ ርእይቶ እእክብ?
ናትና ናይ ግብረ መልሲ ምእካብ ባህሪ ካብ ዓማዊል ክቡር ርድኢት ክትእክብ የኽእለካ እሞ ብቐጻሊ ንናይ ምዕባይ ሜላታትካ ከተጽርዮ የኽእለካ።

ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።