ምትእስሳር ዓማዊል ምዕባይ

ብመሸጣን ተኣማንነት ዓማዊልን ብኣውቶማቲክን ብሕታዊን ምልላይ ምዝዋር።

ምስ ዓማዊልካ ዝሰማማዕ ፕሮሞሽን ብምቕራብ ዓማዊል ምዕቃብን መሸጣ ምዕባይን። ስርዓትና ፕሮሞሽን ብኣውቶማቲክ ንምትግባር ዝተፈላለዩ መዐቀኒታት ይትንትን እዩ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ዕላማ ዝገበረ መስዋእቲ

ኣብ ምርጫ ዓማዊል፣ ታሪኽ ትእዛዝ፣ ከምኡ እውን ኣገባብ ምእዛዝ ከም ኣብ ውሽጢ ምድራር፣ ውሰድ ወይ ምብፃሕ መሰረት ብምግባር ፕሮሞሽን ምቕራብ፣ ተዛማድነትን ኣድማዕነትን ምርግጋፅ።

ዝተሓተን ዝለዓለን ትእዛዛት።

ንፕሮሞሽን ብቑዓት ንኽኾኑ ዝተሓተን ዝለዓለን መጠን ትእዛዝ ኣቐምጥ፣ ዓማዊል ዋጋ ትእዛዞም ንኽውስኹ ምትብባዕ።

ናይ ትእዛዝ ቅናስ ምድግጋም

ብተደጋጋሚ ኣብ ዝእዘዙ ኣቑሑት ወይ ምድባት ቅናስ ብምሃብ ንተኣማንነት ዓማዊል ሽልማት ምሃብ።

ናይ ትእዛዝ ድግግም ሽልማት

ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ብዝተገበረ ብዝሒ ትእዛዛት መሰረት ብምግባር ፕሮሞሽን ዘለዎ ተደጋጋሚ ንግዲ ምትብባዕ።

ናይ ወጻኢታት ማይልስቶን ቦነስ

ዓማዊል ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ግዜ ኣብ ናይ ወጻኢታት ምዕራፋት ምስ በጽሑ ቦነስ ብምቕራብ ዝለዓለ ወጻኢታት ምትብባዕ።

ኣውቶማቲክ ወይ ኩፖን ኮዳት።

ኣብ ምውጻእ ገንዘብ ብኣውቶማቲክ ፕሮሞሽን ከተግብር ወይ ዓማዊል ንኽብጀው ናይ ኩፖን ኮድ ምሃብ ምረጽ።

ጻዕሪ ዘይብሉ ዳግመ ዕዳጋ ምግባር

ብናይ ምእዛዝ ባህርያቶም ብዝተበገሰ ኣውቶማቲክ ዳግመ ዕዳጋ ወፍሪታት ምስ ዓማዊል ብብቕዓት ዳግማይ ምትእስሳር።


ዓማዊል ምስ ድሌቶምን ኣገባብ ምእዛዞምን ዝተመጣጠነ ዕላማ ዝገበረ ፕሮሞሽን ብምግባር ምስሓብን ምዕቃብን እዩ።


ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።

ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት

ሕቶ: ዕላማ ዝገበረ ፕሮሞሽን ብኸመይ ይሰርሕ?
ዕላማ ዝገበረ ፕሮሞሽን ኣብ ምርጫ ዓማዊል፣ ታሪኽ ትእዛዝን ኣገባብ ምእዛዝን ዝተመርኮሰ እዩ። ስርዓትና ንዝለዓለ ትእዛዝ ክብርታት ዘተባብዑ ኣገደስቲ ፕሮሞሽን ንምቕራብ ዳታ ዓማዊል ይትንትን።
ሕቶ: ንፕሮሞሽን ዝኸውን ዝተሓተን ዝለዓለን መጠን ትእዛዝ ብዓይነት ክሰርሖ ይኽእል ድየ?
እወ፡ ንፕሮሞሽን ብቑዕ ንምዃን ፍሉይ ዝተሓተን ዝለዓለን መጠን ትእዛዝ ከተቐምጥ ትኽእል ኢኻ፡ ምስ ዕላማታት ንግዲካን ባህሪ ዓማዊልካን ክትሰማማዕ ትኽእል።
ሕቶ: ተደጋጋሚ ትእዛዝ ቅናስ ብኸመይ ይውሰን?
ተደጋጋሚ ትእዛዝ ቅናስ ዓማዊል ብተደጋጋሚ ኣብ ዝኣዘዝዎም ኣቑሑት ወይ ምድባት ይትግበር፣ እዚ ድማ ተኣማንነቶም ይሽልምን ንመጻኢ ትእዛዛት የተባብዕን።
ሕቶ: ናይ ወጻኢታት ማይልስቶን ቦነስ እንታይ እዮም?
ናይ ወጻኢታት ምዕራፍ ቦነስ ዓማዊል ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ናይ ግዜ ገደብ ፍሉይ ናይ ወጻኢታት ደረት ምስ በጽሑ ዝወሃብ ሽልማት ኮይኑ፡ ዝለዓለ ወጻኢታትን ተኣማንነት ዓማዊልን ዘተባብዕ እዩ።

ንኽትጅምር ሓንቲ ደቒቕ ጥራይ እያ ትወስድ

ሕጂ ብነጻ ተመዝገቡ።
ናይ ክረዲት ካርድ ወይ ክፍሊት ኣየድልን።