GIVEAMENU

Waltajjii Bulchiinsa Kaaffee Mana Nyaataa

Waltajjii bulchiinsa hunda tokko keessatti mana nyaataa fi kaffee keessaniif kan muuxannoo gaarii isiniif fi maamiltoota keessaniif fidu.

Oo, karoora bara baraa bilisaa illee qaba!

Amma bilisaan galmaa'aa

Kaardii liqii hin barbaachisu


Amaloota hunda bilisaan argadhaa, ajaja xumurameef %1 qofa kaffalaa


Gabatee QR Code Scanning

Maamiltoonni koodii QR minjaalota irratti akka sakatta’an gochuun menu ilaaluu, ajaja kennuu, tajaajila gaafachuu ykn illee kaffaltii isaanii kaffaluu ykn qooduun kaffalu.

Dabalata dubbisi
Salphaatti kaffaltii argadhu

Kaffaltii maamiltoota keessan irraa yeroo kamiyyuu caalaa salphaatti fudhachuu, maallaqa, kaardii liqii ykn illee google/apple pay fayyadamuun

Dabalata dubbisi
Bara baraan marsariitii bilisaa argadhaa.

Mana nyaataa/kaaffee/mana dhugaatii keessaniif marsariitii bilisaa argadhaa, menu keessan agarsiisuuf, ajaja toora interneetii fudhachuuf, fi kkf.

Dabalata dubbisi
Battalatti Menu Keessan Bulchi

Tattaaffii malee menuwwan haaromsi, wantoota haaraa dabali, fi dhiyeessii yeroo qabatamaa keessatti sirna bulchiinsa menu fayyadamaadhaaf mijatu keenyaan dhuunfachiisi.

Dabalata dubbisi
Bulchiinsa Ajaja Yeroo Dhugaa

Ajaja yeroo qabatamaa keessatti gahumsaan bulchuu fi hordofuu iskiriinii haala ajaja kallattiin kutaa nyaataa fi mana dhugaatii keessan keessatti.

Dabalata dubbisi
Upselling waliin Galii Dabaluu

Galii keessan guddisaa fi tajaajila maamiltootaa guddisaa upselling fi tipping features keenyaan.

Dabalata dubbisi
Hirmaannaa Maamiltootaa Guddisuu

Maamiltoota fedhii fi mala ajaja isaanii irratti hundaa’uun piroomooshinii xiyyeeffannoo qabuun hawwachuu fi tursiisuu.

Dabalata dubbisi
Ajaja Fudhachuu Wal Hin Qabne

Ajaja nyaata fudhachuuf mana nyaataa ykn daldala keessaniif gahumsaan bulchuu fi adeemsisuu.

Dabalata dubbisi
Hojii Gabatee Sirreessuu

Minjaalota gahumsaan qindeessuu fi bulchuu, argamu hordofuu, fi mana nyaataa, kaaffee, mana dhugaatii ykn hoteela keessaniif bakka qabachuu ramaduu.

Dabalata dubbisi

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu
Bara Baraan Bilisaa

€0.00


Daldala xixiqqaa geggeessuu? Uwwifnee isin arganneerra!
 • 2%
  Kaffaltii Dabarsaa
 • Marsariitii Bilisaa
 • 3
  Afaanota
 • 3
  Hojjettoota
 • 5
  Ramaddiiwwan
 • 100
  Oomishaalee
 • 10
  Gabateewwan
 • 5
  Guddina sadarkaa
 • 2
  Fakkiiwwan wanta menu tokkoof
Hamma kaffaltii waliigalteef ykn baraarsaaf kaffalamu

€99.99


Kaffaltii daldalaa gadi buusuun amaloota dabalataa argachuu, dhaloota menu AI dabalatee
 • 1%
  Kaffaltii Dabarsaa
 • Marsariitii Bilisaa
 • 125
  Afaanota
 • 50
  Hojjettoota
 • 50
  Ramaddiiwwan
 • 500
  Oomishaalee
 • 50
  Gabateewwan
 • 100
  Guddina sadarkaa
 • 10
  Fakkiiwwan wanta menu tokkoof
Aadaa

€0.00


Nu waliin haasa'aa karoora amaloota isin barbaachisan hunda fi kaffaltii daldalaa tokko malee isiniif qopheessina.
 • 0%
  Kaffaltii Dabarsaa
 • Marsariitii Bilisaa
 • 125
  Afaanota
 • 500
  Hojjettoota
 • 200
  Ramaddiiwwan
 • 1000
  Oomishaalee
 • 1500
  Gabateewwan
 • 1000
  Guddina sadarkaa
 • 20
  Fakkiiwwan wanta menu tokkoof
*Kaffaltiin daldalaa Stripe tarree gatii isaanii irratti kan hundaa’u yoo ta’u, kaffaltii daldalaa keenya keessatti hin hammatamne. Kuni ..dha