Upselling waliin Galii Dabaluu

Carraa gurgurtaa keessan guddisuu fi itti quufinsa maamiltootaa tooftaalee gurgurtaa olka’aatiin fooyyessuu.

Daldala keessan sadarkaa itti aanutti ceesisuuf amaloota upselling fi tipping keenya qoradhaa. Galii keessan dabaluu fi tajaajila addaa kennuu.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Yaada Ismaartii

Sirni keenya filannoo maamiltootaa xiinxalee meeshaalee gurgurtaa olka’aa, gatii ajaja dabaluu yaada kenna.

Filannoo Gorsaa

Maamiltoonni adeemsa kaffaltii irratti gorsa salphaatti akka itti dabalan hayyami, galii hojjettoota keetii guddisa.

Dhiyeessii Dhuunfaa

Bittaa dabalataa jajjabeessuuf dhiyeessii fi beeksisa dhuunfaa uumuu.

Xiinxala Raawwii Hojii

Bu’a qabeessummaa tooftaalee gurgurtaa olka’aa keessanii hordofaa fi bu’aa fooyya’aa argachuuf optimize godhaa.

Hirmaannaa Maamiltootaa

Carraa gurgurtaa olka’aa oofuuf ergaa fi onnachiiftuu xiyyeeffannoo qabuun maamiltoota waliin bobba’uu.

Duub-deebii Walitti Qabuu

Tooftaalee gurgurtaa olka’aa keessan itti fufiinsaan fooyyessuuf yaada gatii guddaa qabu maamiltoota irraa walitti qabuu.


Galii keessan guddisaa fi tajaajila maamiltootaa guddisaa upselling fi tipping features keenyaan.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Gaaffii: Gorsi ismaartii akkamitti hojjeta?
Sirni keenya filannoo maamiltootaa fi seenaa ajaja xiinxalee meeshaalee gurgurtaa olka’aa barbaachisoo ta’an yaada kennuudhaan carraa gurgurtaa dabalataa ni dabala.
Gaaffii: Filannoo tippii dhiyeessuun faayidaan isaa maali?
Adeemsa kaffaltii maamiltoonni gorsa akka dabalan hayyamuun galii hojjettoota keessanii guddisuu qofa osoo hin taane itti quufinsa maamiltootaa ni guddisa.
Gaaffii: Maamiltoota kootiif dhiyeessii dhuunfaa uumuu nan danda’aa?
Eeyyee, dhiyeessii fi guddina dhuunfaa filannoo maamiltoota dhuunfaa irratti hundaa’e uumuun gurgurtaa dabalataa oofuu dandeessa.
Gaaffii: Akkamittan bu’a qabeessummaa tooftaalee gurgurtaa olka’aa koo hordofuu danda’a?
Meeshaaleen xiinxala raawwii hojii keenyaa milkaa’ina tattaaffii gurgurtaa olka’aa keessanii irratti hubannoo kan kennan yoo ta’u, kunis fooyya’iinsa daataa irratti hundaa’e akka gootan isin dandeessisu.
Gaaffii: Gaheen hirmaannaan maamiltootaa gurgurtaa olka’aa keessatti maali?
Ergaa fi onnachiiftuu xiyyeeffannoo qabuun maamiltoota waliin hojjechuun carraa gurgurtaa olka’aa fi amanamummaa maamiltootaa haalaan guddisuu danda’a.
Gaaffii: Upselling ilaalchisee maamiltoota irraa yaada akkamittan walitti qaba?
Amalli yaada walitti qabuu keenyaa maamiltoota irraa hubannoo gatii guddaa qabu walitti qabuun tooftaalee gurgurtaa olka’aa keessan itti fufiinsaan fooyyessuuf isin dandeessisa.

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu