Battalatti Menu Keessan Bulchi

Yeroo dhugaatti menu update fi customization salphaa ta'e.

Sirni bulchiinsa menu keenyaa jijjiirama battalaa menu keessan irratti akka gootan, wantoota haaraa akka dabaltan, fi dhiyeessii akka filannoo maamiltoota keessaniitti akka mijeessan isin dandeessisa. Menuu waraqaa yeroon isaa darbe nagaa dhaamaa!


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Yeroo Dhugaa Fooyya'iinsa

Wantoota menu, gatii fi ibsa kee yeroo qabatamaa keessatti bakka kamirraayyuu haaromsi, maamiltoonni kee yeroo hunda dhiyeessii haaraa akka argatan mirkaneessi.

Akkaataa barbaadetti jijjiiruu

Fakkiiwwan, ibsa, gatii, wantoota walqabatan, gurgurtaa olka'aa, filannoowwan barbaachisan saagi, yaadannoowwanii fi waan hedduu dabali! Menu kee akka mi'aa maamiltoota keetii fi loojikii daldalaa keetii wajjin walsimutti mijeessi. Menuun kee haaraa fi hawwataa akka ta'uuf wantoota fi gosoota salphaatti dabali, gulaali, ykn haqi.

Deeggarsa Bakka Hedduu

Menuuwwan bakka hedduudhaaf salphaatti bulchi. Manneen nyaataa keessan hunda keessatti walsimannaa eegaa ykn filannoo naannoo irratti hundaa’uun dhiyeessii madaqsaa.

Odeeffannoo Alarjii

Tokkoon tokkoon meeshaa nyaataaf odeeffannoo alarjii barbaachisaa ta’e kennuu, maamiltoonni filannoo odeeffannoo irratti hundaa’e akka godhan gargaaruu fi fedhii nyaataa keessummeessuu.

Xiinxala Menuu

Xiinxala menu waliin filannoo maamiltootaa irratti hubannoo argachuu. Nyaata beekamoo adda baasuu fi bu'aa fooyya'aa argachuuf menu keessan fooyyessuu.

Deeggarsa Afaanota Hedduu

Deeggarsa afaanota hedduutiin dhaggeeffattoota bal’aa bira ga’uu. Garee maamiltoota adda addaa akka tajaajiluuf wantoota menu fi ibsa kee salphaatti hiiku.

Daangaawwan hojiirra oolchuu

Filannoo keessan kan nyaata keessan irratti argamu menu, take away ykn delivery keessatti kaa'aa.

Guddina sadarkaa

Gurgurtaa keessan guddisuu fi maamiltoota duula beeksisaatiin hirmaachisaa. Salphaatti hir’ina, dhiyeessii addaa, fi beeksisa waqtii uumuu fi bulchuun tiraafikaa gara mana nyaataa keessaniitti oofuu.


Tattaaffii malee menuwwan haaromsi, wantoota haaraa dabali, fi dhiyeessii yeroo qabatamaa keessatti sirna bulchiinsa menu fayyadamaadhaaf mijatu keenyaan dhuunfachiisi.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Gaaffii: Yeroo meeqa menu koo update gochuu danda'a?
Yeroo baay'ee akka barbaachisummaa isaatti menu kee update gochuu dandeessa. Sirni keenya jijjiirama menu yeroo dhugaa ni hayyama, kanaaf dhiyeessii keessan haaraa fi yeroo isaa eeggate gochuu dandeessu.
Gaaffii: Menu koo bakka adda addaatiif dhuunfachuu nan danda'aa?
Eeyyee, menuwwan bakka hedduudhaaf dhuunfachuu dandeessa. Filannoo naannoo irratti hundaa’uun dhiyeessii kee madaqsi ykn manneen nyaataa kee hunda keessatti walsimannaa eegi.
Gaaffii: Odeeffannoon alarjii wantoota menu ta’aniif ni kennamaa?
Shakkii malee! Tokkoon tokkoon meeshaa nyaataaf odeeffannoo alarjii ni kennina, maamiltoonni keessan fedhii nyaataa qaban filannoo odeeffannoo irratti hundaa’e gochuu akka danda’an mirkaneessina.
Gaaffii: Xiinxalli menu akkamitti daldala koo fayyadamuu danda'a?
Xiinxalli menu nyaata beekamaa adda baasuu, filannoo maamiltootaa hubachuu fi bu’aa fooyya’aa argachuuf menu kee fooyyessuuf si gargaaruu danda’a. Abbootii qabeenyaa mana nyaataaf meeshaa gatii guddaa qabuudha.
Gaaffii: Lakkoofsi wantoota menu ani itti dabaluu danda'u irratti daangaa jiraa?
Akkaataa idileetti baay'inni wantoota menu dabaluu dandeessu daangaa hin qabu. Mi'aa fi filannoo adda addaa guutuuf hamma barbaadde menu kee babal'isuu dandeessa.
Gaaffii: Sirna bulchiinsa menu fayyadamuu irratti leenjii kennituu?
Eeyyee, sirna bulchiinsa menu keenya irraa bu’aa guddaa akka argattan isin gargaaruuf leenjii fi deeggarsa ni kennina. Gareen keenya funyoowwan barachuuf isin gargaara.
Gaaffii: Akkamitti fakkiiwwan wantoota menu kootti dabaluu danda'a?
Fakkiiwwan wantoota menu keessanitti dabaluun salphaadha. Salphaatti gara wanta menu sirna keessa jirutti qajeeli, fakkiiwwan olkaa'uun hawwata mul'ataa dhiyeessii keetii guddisuu dandeessa.
Gaaffii: Appiin mobaayilaa deemsa irratti menu koo bulchuuf gargaaru jiraa?
App hin barbaachisu, account keessaniin naannoo admin keessanitti seenuun menu keessan bakka kamirraayyuu bulchuu dandeessu.

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu