Hojii Gabatee Sirreessuu

Sirna bulchiinsa gabatee bal’aa keenyaan ramaddii gabatee fooyyessuu fi muuxannoo maamiltootaa guddisuu.

Mana nyaataa, tajaajila kutaa hoteelaa, ykn tajaajila qarqara galaanaa yoo hojjettan, sirni bulchiinsa minjaalotaa keenyaa minjaalota gahumsaan akka bulchitan, argamuun akka hordoftan, fi bakka qabachuu akka ramadtan isin dandeessisa. Tokkoon tokkoon gabatee battalumatti ajajuu fi kaffaltii ykn menu ilaaluuf koodii QR mataa isaa qaba.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Minjaala qabachuu

Minjaala qabachuu salphaatti bulchuu, keessummoonni keessan muuxannoo nyaataa walxaxaa akka qabaatan mirkaneessaa.

Hordoffii Argamuu Gabatee

Yeroo qabatamaa keessatti argamu gabatee hordofuu, yeroo eegaa hir'isuu fi jijjiirraa gabatee fooyyessuu.

Ajaja Koodii QR

Tokkoon tokkoon gabatee koodii QR battalumatti ajajuu fi kaffaltii kan qabu yoo ta'u, gahumsaa fi mijannaa fooyyessa.

Akeekkachiisa Gabatee Dhuunfaa

Tajaajila dhuunfaa kennuudhaaf gaaffii addaa ykn keessummoota VIP'f akeekkachiisa haala barbaadamuun jijjiiramuu danda'u saagi.

Akka feetetti itti fayyadamaa

Minjaala jennee waamna, garuu bu'uuraan sirna jijjiiramaa ta'ee fi gosa tajaajila kamiifuu fayyadamuu kan danda'u yoo ta'u, siree aduu qarqara galaanaa, tajaajila kutaa hoteelaa fi kkf dabalatee. Maamiltoonni keessan scan gochuun ajajuu qofa danda'u


Minjaalota gahumsaan qindeessuu fi bulchuu, argamu hordofuu, fi mana nyaataa, kaaffee, mana dhugaatii ykn hoteela keessaniif bakka qabachuu ramaduu.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Gaaffii: Sirni bulchiinsa gabatee akkamitti hojjeta?
Sirni bulchiinsa gabatee keenyaa gabateewwan gahumsaan qindeessuu, argamu hordofuu, reservation ramaduu, fi ajaja koodii QR tajaajila maamiltootaa walxaxaa ta’eef kennuudhaaf isin dandeessisa.
Gaaffii: Faayidaan bulchiinsa gabatee fayyadamuu maali?
Bulchiinsa gabatee fayyadamuun yeroo eegaa hir'isa, jijjiirraa gabatee ni fooyyessa, ajaja koodii QR wajjin mijannaa dhiyeessa, fi tajaajila dhuunfaa karaa akeekkachiisa dhuunfaa ta'een dandeessisa.
Gaaffii: Sirnichi daldala adda addaatiif kan mijatudhaa?
Eeyyee, sirni bulchiinsa minjaalotaa fedhii fi filannoo addaa isaanii guutuuf manneen nyaataa, hoteelotaa fi tajaajila qarqara galaanaa dabalatee daldala adda addaa akka mijatutti mijeessuun ni danda’ama.

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu