Bara baraan marsariitii bilisaa argadhaa.

Baasii hin qabu, kaffaltii keessummeessuu hin qabu, developers hin barbaachisu. Galmaa'uu qofaafi deemuuf qophiidha.

Hosting, maqaa domeenii, ykn developers kaffaltii kaffaluu dagadhu. Mana nyaataa, kaffee, ykn mana dhugaatii keessaniif ofumaan marsariitii bareedaa uumna, akka fedhii keessaniitti jijjiiruu dandeessu.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Guutummaan menu keessan online

Menuun kee ofumaan wantoota kee, gosoota, guddina, biloogii fi kkf irraa uuma.

SEO'f guddaadha

Waa'ee SEO yaadda'uun hin barbaachisu, isin uwwifnee jirra. Marsariitiin keessan ofumaan motora barbaachaaf kan mijatedha. Bu'aa barbaacha irratti sadarkaa olaanaa argachuu jalqabi, beeksisaaf kaffaltii osoo hin kaffaliin. Maqaa keetii fi wantoota menu keetii motora barbaacha irratti sadarkaa.

Barbaacha humna guddaa qabu

Maamiltoonni kee menu kee maqaa, gosa, wantoota itti makaman fi kanneen birootiin, battalumatti, fi afaanota hedduudhaan barbaaduu danda’u. Wantoota menu keessan keessa hin jirrellee barbaaduu danda'u, nutis wantoota walfakkaatan menu keessan irraa yaada ni kennina.

Bifa haala barbaadamuun jijjiiramuu danda'u

Dandeettii dizaayinii hin barbaachisu. Salphaatti halluuwwan maqaa keetii, asxaa, baanaroota saagi.

Baasii Hin Qabu, Qabduu Hin Qabu

Faayidaa marsariitii guutummaatti hojjetu baasii tokko malee itti gammadaa. Kaffaltiin dhokataan ykn kaffaltiin maallaqa galchuu hin jiru.

Mobaayila-Optimized

Weebsaayitiin keessan meeshaalee hunda irratti haala bareedaa ta’een ni mul’ata, kunis daawwattoota bilbila ismaartii, taableetii fi deeskitooppii irratti argamaniif muuxannoo fayyadamaa walxaxaa ta’e mirkaneessa.

Guutumaan guututti walitti hidhame

Wanti hundinuu gara marsariitii keessaniitti hidhamee jira, koodii gabatee qr illee. Maamiltoonni keessan toora interneetii irraa ajajuu, minjaala buufachuu, ykn koodii qr scan gochuun menu keessan ilaaluu danda'u.

Bilbiloota

Daldala kee beeksisuuf biloogii uumi, miidiyaa hawaasaa irrattis qoodi.

Guddina sadarkaa

Maamiltoota hedduu hawwachuuf piroomooshinii uumuu. Guddinni sadarkaa wantoota murtaa'oo, gosoota, ykn guutummaa menu irratti hojiirra ooluu danda'a.

Afaanota Dachaa

Hojjetoonni keessan afaan hunda hin dubbatan? Yaaddoo hin qabu, ni qabna. Afaanota deeggaru barbaaddan filachuu qofa, nutis ofumaan marsariitii keessan ni hiikna, isinis ofuma keessanii gulaaluu dandeessu. Kun menu, blogs, promotions, system prompts hunda fi kkf keessan ilaallata.

Irra deebiin

Gamaggama maamiltoota kee irraa marsariitii kee irratti agarsiisi, akkasumas gamaaggama akka dhiisan hayyami. Irra deebiin gosoota / oomishaa fi fuula hojjettoota keessan irratti mul'achuu danda'a.

Fuula odeeffannoo daldalaa

Odeeffannoo daldala keessanii, kan akka teessoo, lakkoofsa bilbilaa, sa’aatii hojii, miseensota hojjettootaa, gamaaggamaa fi kkf agarsiisi.

Istaatistiksii

Maamiltoota kee, maal akka isaan yeroo baayyee argan, maal akka ajajan fi kkf beeku. Gurgurtaa kee ilaali, akkasumas yeroon akkamitti akka jijjiiramu. Meeshaalee, gosoota fi kanneen biroo baay'ee jaallataman ilaali.

Yeroo hunda toora interneetii irratti

Marsariitii keessanii akka argamu ni kunuunsina, kanaaf daldala keessan irratti xiyyeeffachuu dandeessu. Yeroo hojii %99.9 wabii ni kennina, kanaaf maamiltoonni keessan yeroo hunda marsariitii keessan, menu keessanii fi ajaja keessan argachuu danda'u.


Mana nyaataa/kaaffee/mana dhugaatii keessaniif marsariitii bilisaa argadhaa, menu keessan agarsiisuuf, ajaja toora interneetii fudhachuuf, fi kkf.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Gaaffii: Akkamitti wantoota menu fi gosoota koo dabaluu ykn gulaaluu danda'a?
Menu keessan bulchuun salphaadha. Salphaatti gara herrega kee seeniitii gara kutaa menu, bakka wantootaa fi gosoota cuqaasuu muraasaan itti dabaluu, gulaaluu, ykn haquu dandeessutti qajeeli.
Gaaffii: Dhuguma marsariitii uumuun bilisadhaa?
Eeyyee, ijaarsi marsariitii keenyaa guutummaatti bilisa itti fayyadamuuf. Baasii dhokataa ykn maallaqa galchuu tokko malee marsariitii keessan ijaaruu fi eegaluu dandeessu.
Gaaffii: Website qabaachuuf dandeettii koodii gochuu na barbaachisa?
Dandeettiin koodii hojjechuu hin barbaachisu. Sirni keenya ofumaan tokko isiniif tolcha!
Gaaffii: Weebsaayitiin koo mobaayilaaf mijataa ta'aa?
Eeyyee, marsariitiin keessan meeshaalee moobaayilaaf deebii guutuu kan kennu fi kan mijatu ta’a, kunis muuxannoo fayyadamaa guddaa iskiriinii hunda irratti mirkaneessa.
Gaaffii: Website kootiif hosting argachuun na barbaachisa?
Waa'ee keessummeessuu yaadda'uun hin barbaachisu. Weebsaayitii keessaniif keessummeessituu nageenya qabuu fi amanamaa ta’e ni kennina, kanaaf qabiyyee keessan ijaaruu irratti xiyyeeffachuu dandeessu.
Gaaffii: Ajaja toora interneetii fi reservation marsariitii koo keessatti walitti makuu nan danda’aa?
Shakkii malee! Wanti hundarra gaariin immoo ofumaan siif hojjetamuu isaati

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu