Ajaja Fudhachuu Wal Hin Qabne

Itti quufinsa maamilaa fooyya’aa ta’eef adeemsa bulchiinsa ajaja fudhannaa keessanii sirreessaa.

Ajaja gahumsaan bulchuu fi adeemsisuun tajaajila fudhannaa keessan ol kaasaa, maamiltoota keessanii fi hojjettoota keessaniif muuxannoo rakkina irraa bilisa ta’e mirkaneessuu.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Ajaja Toora Interneetii

Maamiltoonni ajaja nyaata fudhachuuf karaa marsariitii ykn appii mobaayilaa keessanii toora interneetii irratti akka kennan dandeessisi, kunis mijannaa fi dhaqqabummaa ni dabala.

Hordoffii Ajaja

Maamiltootaaf hordoffii ajaja yeroo qabatamaa kennuu, haala ajaja fudhachuu isaanii qophii irraa kaasee hanga geejjibniitti akka hordofan isaan dandeessisa.

Fudhannaa Tuttuqaa Hin Qabne

Nageenyaa fi mijannaa maamiltoota ajaja fudhachuuf fudhatan mirkaneessuuf filannoowwan tuttuqaa malee fudhachuu hojiirra oolchuu.

Menu kan haala barbaadamuun jijjiiramuu danda'u

Gatii, argamuu meeshaa, fi beeksisa addaa dabalatee menu fudhachuuf salphaatti bulchuu fi dhuunfachiisi.

Ida’amuu Kaffaltii

Filannoo kaffaltii nageenya qabuu fi mijataa ta’e walitti makuu adeemsa kaffaltii ajaja fudhachuuf sirreessuuf.

Beeksisa Maamiltootaa

Mirkaneessa ajaja, tilmaama yeroo fudhachuu, fi haala fooyya’iinsa haalaa karaa imeelii ykn ergaa gabaabaa maamiltootaaf ofumaan beeksisuu.

Tilmaama Yeroo

Maamiltoonni ajaja fudhachuuf tilmaama yeroo sirrii ta’e kennuu, yeroon fudhachuuf qophaa’uu isaanii mirkaneessuu.


Ajaja nyaata fudhachuuf mana nyaataa ykn daldala keessaniif gahumsaan bulchuu fi adeemsisuu.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Gaaffii: Maamiltoonni ajaja nyaata fudhachuuf akkamitti toora interneetii irratti kennuu danda’u?
Maamiltoonni ajaja nyaata fudhachuuf karaa marsariitii mana nyaataa keessanii ykn appii mobaayilaa adda ta'een salphaatti toora interneetii irratti kennuu danda'u, meeshaalee menu keessan kan ofii keessaniif mijatu keessaa filachuudhaan.
Gaaffii: Hordoffiin ajaja maamiltoota akkamitti fayyada?
Hordoffiin ajaja maamiltootaaf haala ajaja isaanii irratti yeroo qabatamaatti odeeffannoo haaraa kan kennu yoo ta’u, adeemsa hunda keessatti iftoominaa fi tasgabbii sammuu ni kenna.
Gaaffii: Faayidaan tuttuqaa malee fudhachuu maali?
Filannoon fudhannaa tuttuqaa hin qabne adeemsa ajaja fudhachuu keessatti walqunnamtii qaamaa hojjettootaa fi maamiltoota gidduu jiru xiqqeessuudhaan nageenyaaf dursa kenna.
Gaaffii: Manni nyaataa kootiif nyaata fudhachuuf qophaa'u akka barbaadetti jijjiiruu nan danda'aa?
Eeyyee, ibsa meeshaalee, gatii, argamaa fi dhiyeessii beeksisa dabalatee, menu fudhannaa keessan akka barbaadetti jijjiiruuf haala mijataa qabda.

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu