Hirmaannaa Maamiltootaa Guddisuu

Gurgurtaa fi amanamummaa maamilaa guddina ofumaan, dhuunfaa ta’een oofuu.

Piroomooshinii maamiltoota keessan biratti sagalee ta’e dhiyeessuudhaan maamiltoota qabachuu guddisuu fi gurgurtaa guddisuu. Sirni keenya ulaagaalee adda addaa xiinxalee guddina sadarkaa ofumaan hojiirra oolcha.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Dhiyeessii Xiyyeeffannoo

Filannoo maamiltootaa, seenaa ajaja, fi mala ajajaa kan akka mana nyaataa, fudhachuu ykn geejjibaa irratti hundaa’uun guddina sadarkaa kennuu, barbaachisummaa fi bu’a qabeessummaa mirkaneessuu.

Ajaja Xiqqaa fi Guddaa

Guddina sadarkaa argachuuf ulaagaa guutuuf hanga ajaja xiqqaa fi guddaa kaa’uu, maamiltoonni gatii ajaja isaanii akka guddisan jajjabeessuu.

Hir'ina Ajaja Irra Deebi'uu

Meeshaalee ykn gosoota yeroo baay’ee ajajaman irratti hir’ina kennuudhaan amanamummaa maamiltootaa badhaasuu.

Badhaasa Irra deddeebiin Ajaja

Daldala irra deddeebi’uu onnachiiftuu guddina sadarkaa baay’ina ajaja yeroo murtaa’e keessatti kenname irratti hundaa’uun.

Bonus Milestone Baasii

Maamiltoonni yeroo murtaa’e keessatti baasii guddaa yeroo ga’an bonasii kennuudhaan baasii olaanaa jajjabeessuu.

Koodii Ofumaan ykn Kuuppoonii

Yeroo kaffaltii ofumaan piroomooshinii hojiirra oolchuu filadhu ykn maamiltoonni akka furaniif koodii kuuppoonii kennuu filadhu.

Carraaqqii Malee Irra Deebiin Gabaa (Remarketing).

Duula ofumaan irra deebiin gabaa gochuu amala ajaja isaaniitiin ka’een maamiltoota waliin gahumsaan deebi’anii wal qunnamsiisuu.


Maamiltoota fedhii fi mala ajaja isaanii irratti hundaa’uun piroomooshinii xiyyeeffannoo qabuun hawwachuu fi tursiisuu.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Gaaffii: Guddinni sadarkaa xiyyeeffannoo qabu akkamitti hojjeta?
Guddinni sadarkaa irratti xiyyeeffate filannoo maamiltootaa, seenaa ajaja, fi mala ajaja irratti hundaa’a. Sirni keenya daataa maamiltootaa xiinxalee guddina barbaachisaa ta’e kan gatii ajaja olaanaa jajjabeessu dhiyeessa.
Gaaffii: Hanga ajaja xiqqaa fi guddaa guddina sadarkaadhaaf akka barbaadetti jijjiiruu nan danda'aa?
Eeyyee, guddina sadarkaa argachuuf ulaagaa guutuuf hanga ajaja xiqqaa fi guddaa murtaa’e kaa’uu dandeessa, galma daldalaa fi amala maamiltootaa keetii wajjin walsimsiisuudhaan.
Gaaffii: Hir’inni ajaja irra deddeebi’amee akkamitti murtaa’a?
Hir’inni ajaja irra deddeebi’amee meeshaalee ykn gosoota maamiltoonni yeroo dachaa ajajan irratti kan raawwatamu yoo ta’u, amanamummaa isaanii kan badhaasuu fi ajaja gara fuula duraa kan jajjabeessudha.
Gaaffii: Bonus baasii milkii maali?
Bonus baasii milkii jechuun badhaasa maamiltoonni yeroo murtaa’e keessatti ulaagaa baasii murtaa’e irra yeroo ga’an kennamu yoo ta’u, baasii olaanaa fi amanamummaa maamiltootaa jajjabeessa.

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu