Bulchiinsa Ajaja Yeroo Dhugaa

Adeemsa ajaja sirreessuu fi itti quufinsa maamilaa fooyyessuu haala ajaja kallattiin haaromsuu.

Bulchiinsa ajaja gahumsa qabuuf iskiriinii haala ajaja yeroo dhugaa kutaa nyaataa fi mana dhugaatii keessatti agarsiisi. Maamiltoonni keessanis yeroo qabatamaa keessattis haaromsa ajaja ni argatu.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Agarsiisa Ajaja Kushiinaa

Hojjettoonni kushiinaa ajaja dhufu battalumatti akka argatan gochuu, yeroo qophii fi dogoggora ajaja hir’isuu.

Hordoffii Tartiiba Bar

Hojjettoonni mana dhugaatii waa’ee ajaja dhugaatii beeksisuu, dhugaatii gahumsaa fi sirritti akka qopheessan gargaaruu.

Fooyya'iinsa Ajaja Maamiltootaa

Maamiltoonni adeemsa ajaja isaanii yeroo qabatamaa keessatti hordofuu danda’u, kunis iftoomina kennuu fi muuxannoo nyaataa isaanii fooyyessuu danda’a.

Akeekkachiisa Dhuunfaa

Gosoota ajaja addaa ykn gaaffii addaatiif akeekkachiisa dhuunfachiifamuu danda'u saagi, wanti tokkollee akka hin ilaalamne mirkaneessuu.

Hordoffii kaffaltii

Kaffaltii fi ajaja yeroo qabatamaa keessatti hordofuu, ajajni hundi akka kaffalamuu fi adeemsifamuu isaa mirkaneessuu.

Walqunnamtii Maamiltootaa

Ajajni ammallee osoo hin xumuramin, haala ajaja isaanii ykn jijjiirama kamiyyuu akka beeksisuuf ergaa maamilaaf erguu dandeessu, akkasumas maamilchi ajaja isaanii irratti jijjiirama akka godhu gara mana nyaataa ykn mana dhugaatiitti ergaa erguu ni danda’a.

Tilmaama yeroo

Tokkoon tokkoon ajajni yeroo tokkoon tokkoon meeshaa qopheessuuf fudhatu irratti hundaa'uun xumuraaf tilmaama argata, kunis maamilchi ajajni isaanii qophaa'uuf yeroo hammamii akka fudhatu akka ilaalu taasisa.


Ajaja yeroo qabatamaa keessatti gahumsaan bulchuu fi hordofuu iskiriinii haala ajaja kallattiin kutaa nyaataa fi mana dhugaatii keessan keessatti.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Gaaffii: Sirni haala tartiiba kallattiin (live order status system) akkamitti hojjeta?
Sirni haala ajaja kallattiin ajaja dhufu yeroo qabatamaa keessatti iskiriinii kutaa nyaataa fi mana dhugaatii keessatti agarsiisa. Akkasumas maamiltootaaf ajaja haaromsuu, gahumsaa fi iftoomina muuxannoo nyaataa fooyyessuu ni kenna.
Gaaffii: Faayidaan iskiriinii haala ajaja kallattiin fayyadamuu maali?
Iskiriinii haala ajaja kallattiin fayyadamuun yeroo qophii ajaja hir'isa, dogoggora xiqqeessa, maamiltoota odeeffannoo kenna, fi akeekkachiisa dhuunfachiisuun bulchiinsa ajaja fooyyessuuf ni hayyama.
Gaaffii: Maamiltoonni akkamitti ajaja yeroo qabatamaa keessatti haaromsa argachuu danda’u?
Maamiltoonni koodii QR sakatta’uudhaan ykn iskiriinii mana nyaataa keessa jiru ilaaluun karaa meeshaalee moobaayilii isaaniitiin ajaja yeroo qabatamaa keessatti fooyya’iinsa argachuu danda’u. Kunis iftoomina kan kennu yoo ta’u, muuxannoo nyaataa ni guddisa.
Gaaffii: Sirnichi fedhii mana nyaataa kootiif akka tolutti kan jijjiiramuu danda'aa?
Shakkii malee! Sirni haala ajaja kallattiin akka barbaachisummaa addaa mana nyaataa keessanii wajjin walsimutti, akeekkachiisa saaguu fi interfeesii filannoo keessaniif madaqsuu dabalatee.
Gaaffii: Sirnichi sa’aatii baay’inaan ykn yeroo tiraafikaan baay’atu ajaja akkamitti qaba?
Sirni keenya yeroo hojiin itti baay’atu ajaja gahumsaan akka bulchuuf kan qophaa’edha. Sa’aatii baay’inaan hojjetamuttillee hojiin sirrii ta’e akka hojjetu gochuuf, ajajawwan wantoota adda addaa, kanneen akka gosa ajaja, yeroo qophii, fi filannoo maamiltootaa irratti hundaa’uun dursa kenna.
Gaaffii: Amalli tilmaama yeroo ajaja xumuruuf akkamitti hojjeta?
Amalli tilmaama yeroo yeroo xumuraa tokkoon tokkoon ajajaaf yeroo qophii wantoota menu kee irraa dhufan irratti hundaa'uun shallaga. Kunis maamiltoonni ajajni isaanii qophaa’uuf yeroo hangamii akka fudhatan akka ilaalan kan taasisu yoo ta’u, kunis waan sirrii ta’e akka isaan irraa eegamu taasisa.

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu