Gabatee QR Code Scanning

Ajajaa, menu ilaalaa fi minjaala keessan irraa kaffalaa

Koodii qr adda ta'e gabatee tokkoof maamiltoonni akka scan godhanii fi menu akka ilaalan, ajaja akka kennan, tajaajila akka gaafatan ykn illee kaffaltii isaanii akka kaffalan ykn qoqqoodanii akka kaffalan kan taasisu, yeroo osoo nama nyaata dhiheessu eeguun hin qisaasne.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Menuu ilaaluuf sakatta'i

Maamiltoonni koodii QR gabatee irratti sakatta'uun menu ilaaluu danda'u. Yeroo fi maallaqa hojjettootaa menu maxxansaa irraa qusachuu.

Ajaja kennuudhaaf scan godhaa

Koodii qr irraa ajaja battalumatti kaa'uun salphaa ta'ee hin beeku, sirnichi gabatee kam irratti akka jiran adda baasuuf of eeggannoo godha.

Kaffaltii gochuuf scan godhaa

Maamiltoonni kaffaltii minjaala isaanii kaffaluu ykn qoqqoodanii kaffaluu kan danda'an koodii qr isaa scan gochuu qofaan, maallaqa, kaardii liqii ykn illee google/apple pay fayyadamuun. Kaffaltii daldalaa fi kaffaltii yeroo qooduun ofuma keessanii qusadhaa.

Setup gochuuf salphaadha

Koodii gabatee qr naannoo bulchaa kee irraa salphaatti uumuu fi maxxansuu dandeessa.


Maamiltoonni koodii QR minjaalota irratti akka sakatta’an gochuun menu ilaaluu, ajaja kennuu, tajaajila gaafachuu ykn illee kaffaltii isaanii kaffaluu ykn qooduun kaffalu.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Gaaffii: Akkamitti koodii gabatee qr uumuu danda'a?
Koodii QR gabatee uumuun salphaadha. Naannoo bulchaa kee irraa gara kutaa gabateewwanitti qajeeli. Mallattoo koodii QR gabatee koodii QR itti uumuu barbaaddu cina jiru cuqaasi. Erga uumamee booda maxxansitee gabatee irratti kaa'uu dandeessa.
Gaaffii: Maamiltoonni koodii QR gabatee kanaan maal gochuu danda’u?
Maamiltoonni koodii QR gabatee sakatta’uudhaan hojiiwwan adda addaa hojjechuu danda’u. Menuu ilaaluu, ajaja kennuu, tajaajila gaafachuu, illee kaffaltii isaanii kaffaluu ykn qooduun ni dandaʼama, kunis hundi mijannaa minjaala isaanii irraa kan kaʼe dha.
Gaaffii: Karaa koodii QR gabatee kaffaluun nageenya qabaa?
Eeyyee, nageenya qaba. Nageenya maamiltoota keessaniif dursa kennina. Yeroo karaa koodii QR kaffalan maallaqa, kaardii liqii ykn Google/Apple Pay dabalatee mala kaffaltii adda addaa fayyadamuu danda’u. Daldalli hundi icciitii fi nageenya kan qabu dha.
Gaaffii: Sirnichi gabatee akkamitti adda baasa?
Sirni kun maamiltoonni koodii QR yeroo sakatta'an ofumaan gabatee adda baasuuf kan qophaa'edha. Koodiin QR gabatee kam akka ta’e ni beeka, kunis adeemsa ajaja sirrii fi kaffaltii herregaa mirkaneessa.
Gaaffii: Bifa koodii QR akka barbaadetti jijjiiruu nan danda'aa?
Eeyyee, bifa koodii QR akka maqaa mana nyaataa keessanii wajjin walsimutti jijjiiruu dandeessu. Naannoo bulchiinsa keessanii irraa, koodii QR akkaataa barbaaddaniin uumuu fi dizaayinii gochuuf filannoo qabdu.
Gaaffii: Kun baasii maxxansaa menu ni qusataa?
Shakkii malee! Koodii QR gabatee fayyadamuudhaan, barbaachisummaa menu maxxanfame dhabamsiista, maxxansuu irratti maallaqa si qusata, qisaasama waraqaa hir'ista. Furmaata itti fufiinsa qabuu fi baasii xiqqaa qabuudha.
Gaaffii: Maamiltoonni tokko gargaarsa yoo barbaadan ykn gaaffii addaa yoo qabaatan hoo?
Maamiltoonni koodii QR fayyadamuun tajaajila ykn gargaarsa gaafachuu ni danda’u. Hojjettoonni keenya fedhii isaanii ni akeekkachiifamu, muuxannoo nyaataa walxaxaa ta'e ni mirkaneessa.
Gaaffii: Ajaja fi filannoo maamiltootaa karaa sirnichaa hordofuu nan danda’aa?
Eeyyee, sirni keenya hordoffii ajaja yeroo qabatamaa kan kennu yoo ta’u, filannoo maamiltootaa irratti daataa gatii guddaa qabu walitti qaba. Odeeffannoon kun murtoo sirrii ta’e akka gootuu fi muuxannoo maamilaa akka guddisu si gargaaruu danda’a.
Gaaffii: Gabateewwan kamtu reservation'f akka dandeessifamu saaguu nan danda'aa?
Eeyyee, gabatee kamtu reservation'f akka dandeessifame to'annoo guutuu qabda. Naannoo bulchaa kee irraa, filannoowwan reservation dabalatee, qindaa'inoota gabatee salphaatti bulchuu dandeessa. Gabateewwan kamtu buukiidhaaf akka argamu filadhuutii seera reservation fedhii mana nyaataa keessanii wajjin akka walsimutti qindeessaa.
Gaaffii: Minjaalli sun namoota meeqaaf dandeettii akka qabu saaguu nan danda'aa?
Shakkii malee! Dandeettii minjaala tokkoon tokkoo fedhii mana nyaataa keessanii irratti hundaa'uun haala barbaadamuun jijjiiruu dandeessu. Naannoo bulchiinsa keessanii irraa, dandeettii taa'umsaa minjaala tokkoon tokkoo isaaniif salphaatti qindeessaa, muuxannoo nyaataa guddaadhaaf keessummoota lakkoofsa sirrii ta'e keessummeessuu akka dandeessan mirkaneessaa.
Gaaffii: Maqaa gabatee jijjiiruu nan danda'aa?
Eeyyee, jijjiirama haala mana nyaataa ykn dhaabbata kee irratti mul’atu calaqqisiisuuf akka barbaachisummaa isaatti gabatee tokko maqaa jijjiiruuf dandeettii qabda. Haa ta'u malee, maaloo yoo gabatee tokko maqaa jijjiirte, koodii QR gabatee sanaan walqabatu maqaa haaraa wajjin akka walsimu mirkaneessuuf irra deebi'amee maxxanfamuu akka barbaachisu yaada keessa galchi. Sirni keenya koodii QR haaromfame maddisiisuu salphaa taasisa.
Gaaffii: Asxaa koo koodii QR keessa kaa'uu nan danda'aa?
Eeyyee, koodii QR asxaa daldala keessaniin dhuunfachiisuun ni danda'ama. Sirni keenya asxaa isin daldala keessaniif kaa’an fayyadama, koodii QR eenyummaa maqaa keessanii akka calaqqisu mirkaneessa. Koodiiwwan QR maamiltoota keessaniif adda ta'anii fi battalumatti akka beekaman gochuuf karaa gaarii dha.

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu