Gatii baasuu

Caasaa gatii salphaa kan daldala kee wajjin wal madaalu

Waan fayyadamtan qofaaf isin kaffalchiifna, kaffaltii daldalaa ajaja xumurame qofa irratti. Kaffaltii setup tokkollee hin kaffallu, kaffaltii dhokataas hin kaffallu. Sirna keenya battalumatti fayyadamuu jalqabuu dandeessu, yeroo kamiyyuu yeroo daldala keessan guddiftan gara karoora kaffaltii qabuutti ol guddisuu dandeessu.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu
Bara Baraan Bilisaa

€0.00


Daldala xixiqqaa geggeessuu? Uwwifnee isin arganneerra!
 • 2%
  Kaffaltii Dabarsaa
 • Marsariitii Bilisaa
 • 3
  Afaanota
 • 3
  Hojjettoota
 • 5
  Ramaddiiwwan
 • 100
  Oomishaalee
 • 10
  Gabateewwan
 • 5
  Guddina sadarkaa
 • 2
  Fakkiiwwan wanta menu tokkoof
Hamma kaffaltii waliigalteef ykn baraarsaaf kaffalamu

€99.99


Kaffaltii daldalaa gadi buusuun amaloota dabalataa argachuu, dhaloota menu AI dabalatee
 • 1%
  Kaffaltii Dabarsaa
 • Marsariitii Bilisaa
 • 125
  Afaanota
 • 50
  Hojjettoota
 • 50
  Ramaddiiwwan
 • 500
  Oomishaalee
 • 50
  Gabateewwan
 • 100
  Guddina sadarkaa
 • 10
  Fakkiiwwan wanta menu tokkoof
Aadaa

€0.00


Nu waliin haasa'aa karoora amaloota isin barbaachisan hunda fi kaffaltii daldalaa tokko malee isiniif qopheessina.
 • 0%
  Kaffaltii Dabarsaa
 • Marsariitii Bilisaa
 • 125
  Afaanota
 • 500
  Hojjettoota
 • 200
  Ramaddiiwwan
 • 1000
  Oomishaalee
 • 1500
  Gabateewwan
 • 1000
  Guddina sadarkaa
 • 20
  Fakkiiwwan wanta menu tokkoof
*Kaffaltiin daldalaa Stripe tarree gatii isaanii irratti kan hundaa’u yoo ta’u, kaffaltii daldalaa keenya keessatti hin hammatamne. Kuni ..dha

Karoora bara baraan bilisaa

Abbootii qabeenyaa daldala xixiqqaa kunuunsuu keessatti gatii fudhanna, karoora bara baraa bilisaa kan sirna keenya bilisaan akka fayyadamtan isin dandeessisu ni dhiheessina, kutaalee hojii tokko tokko kanneen daldala xixiqqaa irratti raawwataman, kan akka baay’ina hojjettootaa ykn wantoota menu xiqqoo daangeessina . Yeroo kamiyyuu yeroo daldala kee guddiftu gara karoora kaffaltii qabuutti ol guddachuu dandeessa.

Kaffaltii setup hin qabu

Kaffaltii setup tokkollee hin kaffallu, sirna keenya battalumatti fayyadamuu jalqabuu dandeessu.

Kaffaltii dhokataa hin qabu

Ajaja xumurame qofaaf dhibbeentaa hanga %1 gadi aanaa kaffalaa. Kaffaltii dhokataa hin qabu, waan fayyadamtu qofa kaffalta.

Kontiraata hin qabu

Kontiraata kamiyyuu keessatti isin hin cufnu, yeroo barbaaddanitti maallaqa galchuu keessan haquu dandeessu.

Kaardii liqii ykn POS hin barbaachisu

Sirna keenya battalumatti fayyadamuu jalqabuu dandeessu, sirna kaardii liqii ykn POS hin barbaachisu.


Caasaa gatii salphaa daldala keessan waliin madaalu ni dhiheessina. Karoora bara baraa bilisaa ni dhiheessina, kunis daldala xixiqqaadhaaf mijataa dha, karoora kaffaltii qabus ni dhiheessina, kunis daldala giddu galeessaa fi gurguddoo baay’ee barbaadaniif mijataa dha. Yeroo kamiyyuu yeroo daldala kee guddiftu gara karoora kaffaltii qabuutti ol guddachuu dandeessa.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Gaaffii: Maaliif bilisaan dhiheessitu?
Abbootii qabeenyaa daldala xixiqqaa gargaaruutti ni amanna, daldala isaanii akka guddisan gargaaruu barbaanna. Karoora bara baraa bilisaa kan sirna keenya bilisaan akka fayyadamtan isin dandeessisu ni dhiheessina, kutaalee hojii tokko tokko kanneen daldala xixiqqaa irratti raawwataman, kan akka baay’ina hojjettootaa ykn wantoota menu xiqqoo daangeessina. Yeroo kamiyyuu yeroo daldala kee guddiftu gara karoora kaffaltii qabuutti ol guddachuu dandeessa.

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu