Salphaatti kaffaltii argadhu

Mala kaffaltii dachaa, seera ati kaa’ee nyaachuu, baasuu ykn geessuuf raawwatiinsa qabu.

Maallaqa, kaardii liqii, fi Google/Apple Pay dabalatee mala kaffaltii hedduu ni deeggarra. Tokkoon tokkoon mala kaffaltii seera kaa’uu dandeessa, mala kaffaltii kamtu nyaata mana keessaa, fudhachuu ykn geessuuf akka jiru dabalatee.


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Maallaqaan kaffaluu

Kaffaltiin maallaqaa amma odiitii fi hordofama, yeroo kamiyyuu mana nyaataa keessan keessatti maallaqa meeqa akka qabdan ilaaluu dandeessu, hojjetaan kam kaffaltii akka walitti qabuu fi yoom akka walitti qabe ilaaluu dandeessu.

Gosa ajaja adda addaatiif mala kaffaltii adda addaa hayyamuu

Malli kaffaltii kamtu nyaata mana keessaa, fudhachuuf ykn geejjibuuf akka jiru saaguu dandeessa. Fakkeenyaaf, kaffaltii maallaqaa mana nyaataaf hayyamuu dandeessa, garuu kaffaltii kaardii liqii qofa geejjibuuf.

Meeshaan hin barbaachisu

Kaffaltii kaardii fi google/apple battalumatti walitti qabuu jalqabi, meeshaalee POS baasii guddaa kanfalchiisan, waliigaltee ykn kaffaltii ji’aa tokko malee.

Walta’iinsa sararaawaa

Muuxannoo adeemsa kaffaltii isa gaarii ta’e isiniif dhiyeessuuf Stripe waliin walitti hidhamiinsa uumneerra. Kaffaltii battalumatti fudhachuu jalqabuu dandeessu, akkaawuntii mataa keetii bakka kaffaltii kee yoom akka argattu ofuma keetii bulchuu dandeessu keessatti.

Kaffaltii gochuuf scan godhaa

Maamiltoonni kaffaltii minjaala isaanii kaffaluu ykn qoqqoodanii kaffaluu kan danda'an koodii qr isaa scan gochuu qofaan, maallaqa, kaardii liqii ykn illee google/apple pay fayyadamuun. Kaffaltii daldalaa fi kaffaltii yeroo qooduun ofuma keessanii qusadhaa.


Kaffaltii maamiltoota keessan irraa yeroo kamiyyuu caalaa salphaatti fudhachuu, maallaqa, kaardii liqii ykn illee google/apple pay fayyadamuun


Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu

Gaaffiiwwan yeroo baay’ee gaafataman

Gaaffii: Malli kaffaltii akkamiitu deeggarama?
Maallaqa, kaardii liqii, fi Google/Apple Pay dabalatee mala kaffaltii adda addaa ni deeggarra. Maamiltoota keessaniif filannoo adda addaa akka isaaniif mijatutti dhiyeessuu dandeessu.
Gaaffii: Kaffaltii maallaqaa mana nyaataa koo keessatti raawwatamu hordofuu nan danda’aa?
Eeyyee ni dandeessa. Kaffaltiin maallaqaa karaa sirna keenyaa odiitii fi hordofama. Maallaqni hangam akka harka jiru salphaatti hordofuu, hojjetaan kam kaffaltii akka walitti qabe ilaaluu fi yeroo kaffaltii hordofuu dandeessu.
Gaaffii: Gosoota ajaja adda addaatiif mala kaffaltii adda addaa saaguu nan danda'aa?
Shakkii malee! Gosoota ajaja irratti hundaa'uun mala kaffaltii adda addaa saaguuf dandeettii qabda. Fakkeenyaaf, kaffaltii maallaqaa mana nyaataa fi kaffaltii kaardii liqii geejjibaa hayyamuu dandeessa, kunis akkaataa kaffaltiin itti fudhatamu irratti to’annoo guutuu siif kenna.
Gaaffii: Kaffaltii kaardiidhaaf meeshaaleen POS qaaliin barbaachisa?
Lakki, meeshaaleen POS qaaliin, waliigaltee, ykn kaffaltiin ji’aa hin barbaachisu. Meeshaalee baasii guddaa baasan osoo hin barbaachisin kaffaltii kaardii fi Google/Apple battalumatti walitti qabuu jalqabuu dandeessu. Daldala keessaniif furmaata rakkina irraa bilisa ta'edha.
Gaaffii: Waa'ee walta'iinsa Stripe caalaatti natti himaa.
Muuxannoo adeemsa kaffaltii isa gaarii ta’e isiniif dhiyeessuuf Stripe waliin walitti hidhamiinsa uumuu keenyatti ni boonna. Kaffaltii battalumatti fudhachuu jalqabuu fi kaffaltii kee herrega mataa keetii keessatti yoom akka fudhattu to’annoo guutuu qabaachuu dandeessa.
Gaaffii: Maamiltoonni kaffaltii gochuuf QR code scanning fayyadamuu danda'uu?
Eeyyee, maamiltoonni koodii QR scan gochuu qofaan kaffaltii minjaala isaanii kaffaluu ykn qoodu danda’u. Maallaqaan, kaardii liqiitiin, ykn Google/Apple Pay illee kaffaluu filachuu danda’u. Amalli kun kaffaltii daldalaa qusachuu fi adeemsa kaffaltii sirreessa.
Gaaffii: Daataan kaffaltii maamiltoota koo nageenya qabaa?
Absolutely, nageenya daataa kaffaltii maamiltoota keessanii dursa kennina. Odeeffannoowwan miira namaa kakaasan eeguuf tarkaanfiiwwan icciitii fi nageenyaa sadarkaa olaanaa qaban fayyadamna, muuxannoo kaffaltii nageenya qabuu fi yaaddoo irraa bilisa ta’e mirkaneessina.
Gaaffii: Filannoon maallaqaa kaffaltiidhaaf maaltu jira?
Maamiltoota idil-addunyaa keessummeessuuf filannoowwan maallaqaa bal’aa keessaa filachuu dandeessu. Maallaqa filatte daldaladhaaf saagi, sirni keenyas jijjiirraa akka barbaachisummaa isaatti ni qabata.
Gaaffii: Mala kaffaltii murtaa’een hir’ina ykn guddina sadarkaa kennuu nan danda’aa?
Eeyyee, mala kaffaltii maamiltoonni kee filataniin irratti hundaa’uun hir’ina ykn guddina sadarkaa dhiyeessuuf haala mijataa qabda. Filannoo kaffaltii addaa kakaasuu fi gurgurtaa guddisuuf karaa gaarii dha.
Gaaffii: Mala kaffaltii addaa fayyadamuuf kaffaltiin daldalaa ni jiraa?
Kaffaltiin daldalaa mala kaffaltii irratti hundaa’uun garaagarummaa qabaachuu danda’a. Filannoowwan daldala keessaniif baasii xiqqaa qaban ilaaluu fi filachuu dandeessu. Sirni keenya kaffaltii walqabatee jiru kamiyyuu ilaalchisee iftoomina ni kenna.
Gaaffii: Kaffaltii toora interneetii irraa maallaqa hangam saffisaan argachuu danda’a?
Michoota keenya adeemsa kaffaltii waliin, maallaqa saffisaan argachuu dandeessu. Yeroon kaffaltii garaagarummaa qabaachuu danda’a, garuu kaffaltii kee yoomii fi yeroo meeqa akka argattu to’annoo qabda.

Jalqabuuf daqiiqaa tokko qofa fudhata

Amma bilisaan galmaa'aa
Kaardii liqii ykn kaffaltiin hin barbaachisu